Konsultacje Społeczne

DECYDUJEMY Z MIESZKAŃCAMI

Sedno rewitalizacji to współtworzenie i organizacja przestrzeni wspólnie ze społecznością lokalną. Istotą działań społecznych oraz konsultacji jest poznawanie potrzeb różnych aktorów życia społecznego. Wspólny pomysł na działania to szansa na zrealizowanie potrzeb mieszkańców.

Zaangażowanie mieszkańców w tworzeniu przyszłości miasta to ogromne wyzwanie, dlatego we współpracy z organizacjami pozarządowymi podjęliśmy szereg działań społecznych, konsultacyjnych, a także warsztatowych by pomóc mieszkańcom odnaleźć się w procesie rewitalizacji. Działania te mają na celu nie tylko informowanie, ale również zbieranie informacji, pomysłów, a co najważniejsze integrowanie mieszkańców i inspirowanie do wspólnego działania. Takie rozumienie rewitalizacji jest motorem partnerskiego podejścia i urządzania przestrzeni miejskiej.

W 2014 roku Szczecin rozpoczął proces przemian w obszarze alei Wojska Polskiego. W pierwszym etapie zorganizowano szereg działań informacyjnych i konsultacji społecznych, w efekcie których wspólnie z mieszkańcami wypracowano kierunek zmian.

PAŹDZIERNIK 2014

Konferencja „Atrakcyjny Szczecin – Aleja Wojska Polskiego” w ramach Westivalu Architektury 2014. Debata na temat oczekiwanej funkcji alei, podjęcie próby wstępnej diagnozy problemów oraz odpowiedzi na pytanie, jak odwrócić obecne, niekorzystne trendy a także, w jaki sposób zmieniać zarówno aleję, jak i cały obszar szczecińskiego centrum. Fotorelacja z tego wydarzenia:

LISTOPAD 2014

Konsultacje społeczne dotyczące planowanych przemian w alei Wojska Polskiego, podczas których przedstawiono podsumowanie dotychczasowych uwag, wniosków i propozycji uzyskanych w wyniku konferencji „Atrakcyjny Szczecin – Aleja Wojska Polskiego” oraz planu działań związanych z rewitalizacją tego obszaru miasta.

GRUDZIEŃ 2014

W ramach Projektu „Moje miasto – moja ulica” odbył się cykl wydarzeń edukacyjno-badawczych, zrealizowanych przez Fundację Artmosphere. Obejmowały one warsztaty dla dzieci i seniorów oraz spotkania z ekspertami, jak również przeprowadzenie ankiet, w których mieszkańcy wyrazili swoje opinie i oczekiwania wobec alei Wojska Polskiego.

KWIECIEŃ 2015

Kolejne konsultacje społeczne dotyczące planowanych przemian alei Wojska Polskiego. Przedmiotem konsultacji były analizy komunikacyjne odcinka od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów. Mieszkańcy mieli do wyboru dwanaście wariantów, w tym sześć uwzględniających powstanie linii tramwajowej.

LIPIEC 2015

Podczas następnej edycji konsultacje społecznych zostały zaprezentowane nowe warianty analiz komunikacyjnych alei Wojska Polskiego na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, powstałe w wyniku zebranych w kwietniu uwag oraz sugestii – sześć wariantów.

SIERPIEŃ 2015

Badania socjologiczne pn. „Śródmiejski odcinek Alei Wojska Polskiego w oczach mieszkańców Szczecina”. Jego celem było uzyskanie danych i informacji niezbędnych do podejmowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w alei Wojska Polskiego. W ramach badań zapytano mieszkańców o opinie na temat czterech wariantów analiz komunikacyjnych.
Wyniki badań socjologicznych zostały zaprezentowane na Deptaku Bogusława.

LISTOPAD 2016 – STYCZEŃ 2017

Zebrani opinii na temat czterech wariantów przebudowy alei Wojska Polskiego od Rad Osiedli (37 rad).

STYCZEŃ 2017

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin w formie badania opinii mieszkańców i przyjmowanie wniosków o ujęcie projektu w Programie lub propozycji i uwag dotyczących Programu.

SIERPIEŃ 2017

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023. Celem konsultacji było zaprezentowanie mieszkańcom diagnozy miasta oraz wyznaczonego na tej podstawie obszaru rewitalizacji oraz zebranie propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze.

PAŹDZIERNIK 2017

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin. Celem konsultacji było zebranie od mieszkańców uwag dotyczących projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023. W ramach konsultacji odbył się także spacer studyjny po obszarze objętym rewitalizacją, podczas którego przedstawiono przedsięwzięcia zaplanowane w projekcie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Uczestnicy spaceru mieli możliwość wniesienia opinii i uwag na temat projektu LPR oraz ocenić projekty działań rewitalizacyjnych, które zostały zapisane w projekcie.