Gminny Program Rewitalizacji 2024-2034

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034 (GPR), nad którym obecnie trwają prace, będzie podstawowym dokumentem programowania działań rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2022 r. Program stanowić będzie wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Pełnić będzie rolę narzędzia planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w procesach rewitalizacji. Posiadanie programu rewitalizacji ułatwi i umożliwi ubieganie się o wsparcie środkami zewnętrznymi, w tym środkami europejskimi w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, za pomocą których gmina będzie pobudzać rozwój na obszarze rewitalizacji.

Niniejszy Gminny Program Rewitalizacji opracowany jest na podstawie:

  • ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz jest zgodny z
  • wymogami określonymi dla strategii instrumentów terytorialnych (IIT)
    w ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tzw. ustawie wdrożeniowej),
  • Zasadami realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.