Opis

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin do 2034 roku (GPR), nad którym trwają prace, będzie podstawowym dokumentem programowania działań rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2022 r. W GPR zostaną zawarte przedsięwzięcia rewitalizacyjne, za pomocą których Miasto będzie pobudzać rozwój na obszarze rewitalizacji. Jednak nie tylko, angażować się w działania rewitalizacyjne może każdy podmiot (m.in. organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe), który działa na obszarze rewitalizacji – między innymi poprzez zgłoszenie swojego projektu do GPR.