Aleja Wojska Polskiego

Jak to się zaczęło:

O tym, jak będzie wyglądała po przebudowie najdłuższa ulica w naszym mieście, zdecydowali sami mieszkańcy, którzy podczas licznych spotkań i konsultacji wskazali preferowany przez nich kierunek zmian.  Już w 2014 r. podczas konferencji „Atrakcyjny Szczecin – Aleja Wojska Polskiego” w ramach Westivalu Architektury odbyła się debata na temat oczekiwanej funkcji alei, podjęto próbę wstępnej diagnozy problemów oraz odpowiedzi na pytanie, jak odwrócić niekorzystne trendy, a także, w jaki sposób zmieniać zarówno aleję, jak i cały obszar szczecińskiego centrum.

W kolejnym etapie miasto opracowało analizy komunikacyjne odcinka alei od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, które zostały przedstawione mieszkańcom i poddane konsultacjom społecznym. W pierwszym kroku przedstawionych zostało 12 koncepcji wstępnych, poprzedzonych badaniami komunikacyjnymi wraz z analizą skutków przyjęcia określonych rozwiązań dla ruch w całym analizowanym obszarze. W następstwie publicznych spotkań oraz analiz zawężono ilości koncepcji z 12 do 6, a następnie 4 – które zostały poddane procesowi badań socjologicznych i ankietyzacji.

  • Zobacz wszystkie warianty

Od koncepcji do projektu:

Mieszkańcy, których nie objęły badania mogli wyrazić swoje zdanie na każdym etapie przygotowań tj. podczas otwartych spotkań, konsultacji społecznych, warsztatów. Za nami m.in. konsultacje społeczne (projekt Moje Miasto –Moja Ulica – badanie oczekiwań mieszkańców wobec przestrzeni publicznej rejonów alei Wojska Polskiego, Skolwina i Starego Dąbia, warsztaty dla dzieci i seniorów, spotkania z ekspertami, ankiety dot. opinii mieszkańców nt. Wojska Polskiego), a także badania socjologiczne i uzupełniające je konsultacje z radami osiedli. Efektem tych spotkań i badań był wybór jednego z wariantów, który najbardziej odpowiadał potrzebom mieszkańców.

Projekt z uwagi na unikatowe rozwiązania otrzymał dotację w konkursie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pn. „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Program ten miał za zadanie opracowanie wzorców rewitalizacji, które będą dla innych samorządów inspiracją do podejmowania bardziej efektywnych działań w sferze rewitalizacji. Dofinansowanie, którego łączna wartość to blisko 43,7 mln zł, przewidziano dla 20 najlepiej ocenionych projektów. Szczecin uplasował się na 10 miejscu listy rankingowej z 4 najwyższą kwotą dofinansowania wynoszącą 3 762 090 zł. Łączną wartość projektu określono na kwotę 4 180 100,00 zł. Projekt realizowany od 2016 do 2019 roku.

W czerwcu 2017 r. miasto ogłosiło konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy placem Zwycięstwa i placem Szarych Szeregów wraz z terenami i ulicami sąsiadującym. Konkurs został rozstrzygnięty w listopadzie 2017 r. Zwycięską wizję przedstawiła Pracownia Projektowa ARCHAID Jacek Szewczyk. Przekazanie projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nastąpiło w 2019 r.

Wizja – projekt

Aleja w układzie dwóch jezdni jednokierunkowych, bez torowiska tramwajowego, z m.in. strefą ruchu uspokojonego, nieemisyjną komunikacją publiczną oraz miejscami postojowymi w pasie środkowym, w układzie skośnym – to jedynie część zmian zawartych w koncepcji nowej alei Wojska Polskiego. W tym obszarze przeprowadzono również szereg działań ściśle związanych z życiem mieszkańców poszczególnych kwartałów. Działania te dotyczyły nie tylko poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni i budynków (przebudowy i remonty kwartałów, poprawa infrastruktury, w tym dostępności komunikacji miejskiej), ale przede wszystkim sfery społecznej, mającej bezpośrednio wpłynąć na jakość życia mieszkańców centrum miasta (m.in. program mieszkań chronionych prowadzonych we współpracy z MOPR i STBS, otwarcie punktu konsultacyjnego i jego prowadzenie przez organizacje pozarządową, powołanie doradcy ds. rewitalizacji). Priorytety procesu rewitalizacji Szczecina zostały określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Obecnie projekt jest na końcowym etapie realizacji. Więcej w zakładce „Przebudowana Aleja” i w „Aktualnościach”.