Aleja Wojska Polskiego

Pytanie o funkcję Alei Wojska Polskiego stało się początkiem procesu rewitalizacji Śródmieścia, którego centralnym i najważniejszym miejscem jest aleja.

W pierwszym etapie zorganizowano szereg działań informacyjnych i konsultacji społecznych, w efekcie których wspólnie z mieszkańcami wypracowano kierunek zmian. Konferencja „Atrakcyjny Szczecin – Aleja Wojska Polskiego” w ramach Westivalu Architektury 2014 była miejscem debaty na temat oczekiwanej funkcji alei, podjęciem próby wstępnej diagnozy problemów oraz odpowiedzi na pytanie, jak odwrócić obecne, niekorzystne trendy, a także, w jaki sposób zmieniać zarówno aleję, jak i cały obszar szczecińskiego centrum.

W kolejnym etapie miasto opracowało analizy komunikacyjne odcinka alei od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, które zostały przedstawione mieszkańcom i poddane konsultacjom społecznym. W ich efekcie wybrany został wariant I zmian komunikacyjnych, który stał się podstawą do dalszych prac.

W tym celu w czerwcu 2017 r. miasto ogłosiło konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy placem Zwycięstwa i placem Szarych Szeregów wraz z terenami i ulicami sąsiadującym.

Konkurs został rozstrzygnięty w listopadzie 2017 r. Zwycięską wizję w konkursie architektonicznym na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego przedstawiła Pracownia Projektowa ARCHAID Jacek Szewczyk.

Zdaniem Sądu Konkursowego praca nagodzona I Nagrodą daje szansę najlepszego rozwiązania problemów funkcjonalnych, przestrzennych, programowych i społecznych. W efekcie realizacji tego projektu, przywrócone zostanie alei Wojska Polskiego właściwe znaczenie w życiu mieszkańców oraz dostosowana zostanie ona do współczesnych zasad kształtowania równowagi między złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi.

W wyniku konkursu i negocjacji z autorem zwycięskiej pracy w dniu 29 czerwca 2018 r. Gmina Miasto Szczecin podpisała umowę z Pracownią Projektową ARCHAID Jacek Szewczyk na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji oraz prowadzenie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego w Szczecinie.

Zgodnie z umową do 30 lipca 2018 r. projektant przekaże ostateczną koncepcję zagospodarowania terenu, uwzględniającą zalecenia Sądu konkursowego.

Na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych Projektant miał czas do 29 marca 2019 r.

Przekazanie projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nastąpiło 19 sierpnia 2019 r.