Przebudowana aleja

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacyjne:

ETAP I – obejmuje przebudowę układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”.

ETAP II –wykonanie dokumentacji projektowej a następnie zrealizowanie prac budowlanych, polegających na przebudowie układu drogowego i torowego w rejonie placu Zwycięstwa.

Nowa aleja Wojska Polskiego to ogromna zmiana w tej części śródmieścia Szczecina. Jezdnia wykonana z kostki, szerokie chodniki, 173 miejsca postojowe dla samochodów w tym 6 dla pojazdów elektrycznych i 9 dla osób niepełnosprawnych. W ciągu ulicy, na chodnikach po zewnętrznej stronie jezdni, znajduje się ponadto 8 równomiernie rozlokowanych miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzenia z dopuszczonym postojem do 15 minut, a organizacja ruchu zakłada wprowadzenie na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów strefy ruchu uspokojonego wynoszącej 30 km na godzinę.

Mała architektura w postaci ławek oraz ławkodonic zainstalowanych pod nowymi magnoliami pozwoli spacerowiczem znaleźć miejsce do odpoczynku. Znajdzie się też miejsce do zabawy, albowiem na Placu Zgody w ramach rekreacyjnego placu zabaw zainstalowane zostały trampoliny oraz instalacje umożliwiające grę w głuchy telefon. Miejsca rekreacji uzupełnia nowa fontanna, która powstała w rejonie dawnej „ściany płaczu”. Wypływająca z długiego ramienia „ściana wody” jest nawiązaniem do potocznej nazwy tego miejsca. W obrębie szerokich chodników wyznaczono pasy, w których przedsiębiorcy będą mieli możliwość wystawiania ogródków gastronomicznych. Z tej możliwości część lokali gastronomicznych skorzystała już podczas budowy.

W ramach inwestycji przebudowana została także ulica Jagiellońska pomiędzy al. Wojska Polskiego i al. Piastów. Znalazły się tam miejsca postojowe dla samochodów oraz jedno miejsce postojowe dla pojazdów zaopatrzenia. Zmodernizowano ponadto fragment ulicy Śląskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Więckowskiego. Tam także wybudowano miejsca postojowe dla samochodów w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.

Materiał z odzysku i dużo zieleni

Do budowy nowej infrastruktury drogowej wykorzystano materiał pochodzący z odzysku. To ponad 800 ton kostki kamiennej pochodzącej z rozbiórki starej nawierzchni. Przed jej ułożeniem, kostka przeszła obróbkę mechaniczną. Jej górna krawędź została ścięta, wyrównana i przeszła płomieniowanie. Kostkę tą wykorzystano w obrębie miejsc parkingowych, ronda Placu Zgody oraz nawierzchni placów. Jest to pierwsza miejska inwestycja, w której na tak dużą skalę zastosowano materiał kamienny odzyskany z rozbiórki historycznych nawierzchni. Ciekawostką jest ponadto wkomponowanie w nową jezdnię fragmentu starego torowiska tramwajowego, które zostało odkryte w czasie prac ziemnych i rozbiórek. W bezpośrednim sąsiedztwie wyeksponowanego torowiska ustawiono symboliczny słup przystankowy nawiązujący charakterem do istniejącej przed wojną infrastruktury tramwajowej. Nad jego lokalizacją i kształtem czuwał Miejski Konserwator Zabytków Michał Dębowski.

Nowa aleja Wojska Polskiego to także dużo zieleni znajdującej się w środkowym pasie oraz zieleńcach rozsianych wzdłuż chodników, oraz na Placu Zgody. Znajdziemy tu 154 nowe drzewa, a wśród nich m.in. przepiękne i duże platany o wysokości ok. 10m, magnolie, brzozy, oraz docelowo 19 598 sztuk różnego rodzaju krzewów. Do zazielenienia alei wykorzystano sadzonki, które znacznie przekraczały pierwotnie zakładane parametry. Nasadzenia obejmują:

W toku prac zastosowano ponadto wiele rozwiązań, dzięki którym rośliny mają lepsze warunki do zachowania wzrostu. Drzewa i krzewy mają zainstalowany automatyczny system nawadniania. Dodatkowo do podlewania drzew wykorzystano tzw. piddlery, czyli specjalne membrany służące nawodnieniu i napowietrzaniu, które owija się wokół bryły korzeniowej drzewa. Miejsca nasadzeń również zostały odpowiednio przygotowane. Zastosowano podłoże strukturalne, czyli kolejno układane warstwy kruszywa naturalnego różnych frakcji, powstałych z przekruszenia skał. Do podłoża wmieszany został substrat, dobrany do zaprojektowanego gatunku drzewa, w skład którego wchodzi węgiel drzewny, nawóz o spowolnionym uwalnianiu, a także szczepionki mikoryzowe czy probiotyki. Zaletą podłoża jest likwidacja zasklepienia i uszczelnienia gruntu, co ułatwia pionowy przepływ wód opadowych lub podawanych z systemu nawodnienia. Na etapie budowy podjęto decyzję, aby tego typu podłoże zastosować nie tylko punktowo w obrębie drzew, ale w całym pasie nasadzeń platanów. Podłoże strukturalne zastosowano również pod całym zieleńcem, w którego obrębie nasadzono szpalery brzóz w odmianie wielopiennej. W wybranych miejscach alei w rejonie zieleńców znajdzie się ponadto nawierzchnia mineralna, której cechą charakterystyczną jest przepuszczalność wód opadowych, które mogą zasilić zieleń. Pracami objęte były również drzewa znajdujące się na alei. Przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne, czyli podstawowy zabieg poprawiający jakość i wartość drzew. Na nowo uformowane zostały ich korony. Bezpośrednio pod istniejącymi drzewami, pod którymi przed przebudową parkowały samochody, zlikwidowano nawierzchnie utwardzone i wykonano zieleńce. Co ważne cała zieleń znajdująca się w obrębie inwestycji była pod stałym nadzorem i pielęgnacja obejmowała m.in. nawożenie, czy opryski preparatami poprawiającymi odporność. Ponadto przez okres 3 lat od zakończenia inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji wykonanych nasadzeń drzew i krzewów oraz ich wymiany w przypadku gdy się nie przyjmą.

Nowe standardy zagospodarowania ogródków gastronomicznych

Wraz z zakończeniem przebudowy alei Wojska Polskiego mieszkańcy i przedsiębiorcy zyskają nie tylko nowe ulice, chodniki i otoczenie z mnóstwem zieleni, ale również nowe, ujednolicone zasady zagospodarowania ogródków gastronomicznych. Wypracowane ustalenia dot. zagospodarowania poszczególnych miejsc muszą być zgodne z zasadami zagospodarowania i zabudowy przyjętymi w obowiązujących planach miejscowych i spełniać określone wymogi m.in. dopuszczone zostaną na zasadach szczegółowych ogródki gastronomiczne wyłącznie niebędące obiektami kubaturowymi, bez przegród oraz powierzchni przesłaniających elewacje frontowe budynków, ich lokalizacja nie będzie mogła powodować ograniczeń w dostępie i użytkowaniu publicznych mebli ulicznych i elementów infrastruktury.

Nowe warunki zagospodarowania ogródków gastronomicznych dotyczą: al. Wojska Polskiego (pomiędzy pl. Zwycięstwa i pl. Szarych Szeregów). Obszar alei Wojska Polskiego wraz z placami został podzielony na trzy zróżnicowane tereny A, B, C, na których obowiązują odmienne sposoby zagospodarowania ogródków gastronomicznych zależne od kompozycji nawierzchni i przekroju alei.

Koszt przebudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego to ponad 43 mln zł. brutto. Za projekt odpowiada Pracownia Architektoniczna ARCHAID Jacek Szewczyk. Wykonawcą jest Firma Budowlano – Drogowa MTM SA. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Przebudowana aleja