Konsultacje społeczne

Już w 2014 Pion Architekta Miasta w Urzędzie Miasta Szczecin rozpoczął ogólny proces zmian w obszarze Alei Wojska Polskiego. W pierwszym etapie zorganizowano szereg działań oraz konsultacji społecznych.

Kalendarium wydarzeń:

 • 17.10.2014 r. – konferencja „Atrakcyjny Szczecin – Aleja Wojska Polskiego” w ramach Westivalu Architektury 2014.
  Debata na temat Alei, podjęcie próby wstępnej diagnozy problemów oraz odpowiedzi na pytanie, jak odwrócić obecne, niekorzystne trendy a także, w jaki sposób zmieniać zarówno Aleję, jak i cały obszar szczecińskiego centrum.
  Fotorelację z tego wydarzenia można znaleźć tutaj.

 

 • 27.11.2014 r. – konsultacje społeczne w Sali Sesyjnej Rady Miasta Szczecin.
  Przedstawienie podsumowania dotychczasowych uwag, wniosków i propozycji pozyskanych po konferencji oraz planu działań związanych z rewitalizacją Alei Wojska Polskiego.

 

 • Grudzień 2014 r. – działania społeczne w ramach Projektu „Moje miasto – moja ulica”.
  Cykl wydarzeń edukacyjno-badawczych, zrealizowanych przez organizacje pozarządową, obejmowały warsztaty dla dzieci i seniorów, spotkania z ekspertami, przeprowadzenie ankiet dot. opinii i postaw mieszkańców Szczecina nt. Alei Wojska Polskiego.
  Film zrealizowany w trakcie spotkań warsztatowych, można obejrzeć tutaj.

 

 

 • 16.04.2015 r. – konsultacje społeczne w Sali Sesyjnej Rady Miasta Szczecin.
  Zaprezentowanie analiz komunikacyjnych dotyczących Alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów – 12 wariantów. Zaproszenie do składania uwag.

 

 • 22.07.2015 r. – konsultacje społeczne w Sali Sesyjnej Rady Miasta Szczecin.
  Zaprezentowanie nowych wariantów analiz komunikacyjnych dotyczących Alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów w wyniku zebranych uwag oraz sugestii.

 

 • Sierpień 2015 r. – badania socjologiczne pn. „Śródmiejski odcinek Alei Wojska Polskiego w oczach mieszkańców Szczecina.
  Celem badania było uzyskanie danych i informacji służących podejmowaniu optymalnych decyzji oraz działań o charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnych w procesie rewitalizacji Alei Wojska Polskiego. Elementem badań były 4 warianty analiz komunikacyjnych dotyczących Alei Wojska Polskiego.
  Raport z badań można znaleźć tutaj.

 

 • 31.08.2015 r. – konsultacje społeczne na Deptaku Bogusława.
  Zaprezentowanie wyników przeprowadzonych badan socjologicznych oraz ponowne zaprezentowanie 4 warianty analiz komunikacyjnych dotyczących Alei Wojska Polskiego.

 

 • 27.05.2015 r. Gmina Miasto Szczecin przystąpiła do konkursu na „Modelową Rewitalizację Miast”, zorganizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju).
  W I etapie konkursu Szczecin uplasował się na 4 miejscu spośród 250 miast, które złożyły fiszki projektowe. Do II etapu konkursu zakwalifikowano 57 miast. Tylko 20 miast mogło otrzymać dotację.

 

 • 29.01.2016 r. Gmina złożyła wniosek o przyznanie dotacji w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miasta”.
  W II etapie konkursu Szczecin zajął 10 miejsce i otrzymał dotację w wysokości 3.762.090 zł, co stanowi 90% wartości projektu. Wkład własny Gminy to 418.100 zł.

 

 • 01.08.2016 r. podpisanie umowa dotacyjna między Gminą Miasto Szczecin a Ministerstwem Rozwoju na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”
  Więcej informacji na ten temat, można znaleźć tutaj.

 

 • od 04.01.2017 r. do 03.02.2017 r. konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin w formie badania opinii mieszkańców i przyjmowanie wniosków o ujęcie projektu w Programie lub propozycji i uwag dotyczących Programu