Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego: Jedna oferta na prowadzenie punktu konsultacyjnego

Do Urzędu Miasta wpłynęła jedna oferta na prowadzenie punktu konsultacyjnego na obszarze rewitalizacji w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.

Po sprawdzeniu przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, czy złożona oferta spełnia wymogi formalne zostanie zwołana komisja konkursowa, która oceni ją pod względem merytorycznym i podejmie decyzję, czy zostanie zarekomendowana Prezydentowi.

Nazwę organizacji, która złożyła swoją ofertę będziemy mogli podać do publicznej wiadomości po obradach komisji konkursowej, co powinno nastąpić wraz z oceną w/w oferty w ciągu kilku najbliższych dni.

Przypominamy. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu punktu konsultacyjnego na obszarze rewitalizacji w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, realizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Celem działania punkt konsultacyjnego będzie:
– umożliwienie mieszkańcom obszaru rewitalizacji i miasta zapoznanie się z działaniami Urzędu Miasta Szczecin dotyczącymi realizacji projektu rewitalizacji pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”,
– zapewnienie bezpośredniego i stałego kontaktu z osobami zaangażowanymi w proces rewitalizacji na obszarze rewitalizacji,
– zbieranie opinii i wniosków mieszkańców nt. rewitalizacji przestrzeni publicznej Alei Wojska Polskiego oraz zagospodarowania i funkcjonowania kwartałów w sąsiedztwie Alei, itp.
– ciągła kampania promocyjno-informacyjna na temat organizowanych wydarzeń, spotkań, konsultacji.

Zadanie ma również na celu budowanie integracji mieszkańców ze swoim miejscem zamieszkania, aktywizację społeczną mieszkańców i podniesienie ich świadomości obywatelskiej, tj. realnego wpływu na swoje miejsce zamieszkania.

Punkt konsultacyjny powinien zostać uruchomiony w ciągu 30 dni od otrzymania dotacji przez Organizację.

Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 80 000,00 zł. Środki przyznane w formie dotacji muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2017 roku.