Na jakiej podstawie zostały stworzone 4 warianty, które zostały przedstawione mieszkańcom do wyboru?

Inicjacją działań projektowych miasta była decyzja o powierzeniu prac koncepcyjnych zewnętrznemu podmiotowi posiadającemu kompetencje do wykonywania opracowań z zakresu projektów drogowych tak, by po zinwentaryzowaniu stanu istniejącego w zakresie dotyczącym ruchu, od samego początku możliwa była analiza skutków podejmowanych decyzji w odniesieniu do zagadnień komunikacji w obszarze ścisłego centrum miasta. W wyniku postępowania, w trybie zapytania ofertowego, w grudniu 2014 wybrana została firma DAMART, która:

  • zrealizowała pomiary ruchu.
  • przygotowała kolejne wariantowe propozycje rozwiązań projektowych dla Alei Wojska Polskiego.
  • przedstawiła 12 koncepcji wstępnych, poprzedzonych badaniami komunikacyjnymi dotyczących przedmiotowego odcinka alei wraz z analizą skutków przyjęcia określonych rozwiązań dla ruch w całych analizowanym obszarze.
  • w następstwie publicznych spotkań oraz analiz zawężono ilości koncepcji z 12 do 6, a następnie 4 – które zostały poddane procesowi badań socjologicznych i ankietyzacji.