Kalendarium „LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI”

PLANUJEMY Z MIESZKAŃCAMI

KWIECIEŃ 2017

Przystąpienie do zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin. Wybrano wykonawcę, którego zadaniem było opracowanie diagnozy stanu istniejącego Miasta Szczecin na potrzeby aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023

Ogłoszenie zapytania ofertowego:

SIERPIEŃ 2017

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin. Celem konsultacji było zaprezentowanie mieszkańcom diagnozy miasta oraz wyznaczonego na tej podstawie obszaru rewitalizacji oraz zebranie propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze.

SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2017

Opracowanie projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023. Wybrano wykonawcę, którego zadaniem było opracowanie dokumentu.

Ogłoszenie zapytania ofertowego:

PAŹDZIERNIK 2017

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin. Celem konsultacji było zebranie od mieszkańców uwag dotyczących projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023. W ramach konsultacji odbył się także spacer studyjny po obszarze objętym rewitalizacją, podczas którego przedstawiono przedsięwzięcia zaplanowane w projekcie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Uczestnicy spaceru mieli możliwość wniesienia opinii i uwag na temat projektu LPR oraz ocenić projekty działań rewitalizacyjnych, które zostały zapisane w projekcie.

GRUDZIEŃ 2017

Podjęcie uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin. Uchwalony Program został przekazany do oceny przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Treść uchwały:

STYCZEŃ 2018

W wyniku uzyskanej opinii nt. Programu Rewitalizacji oraz wymaganych zmiany Rada Miasta Szczecin ponownie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin. Uchwalony Program został przekazany do oceny przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Treść uchwały:

LUTY 2018

Umieszczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na „Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego”, prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Umożliwiło to pomysłodawcą projektów rewitalizacyjnych ubieganie się o uzyskanie wsparcia finansowego ze środków UE na swoje inwestycje.

Wykaz: