Gminny Program Rewitalizacji na lata 2024-2034

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034

Wydłużenie konsultacji społecznych

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2021 r. poz.485, z 2023 r. poz. 28, 1688), zawiadamiam:
o przedłużeniu na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034” do dnia 19 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00.

Formularz konsultacyjny, za pomocą którego należy zgłaszać opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji będzie dostępny:

 1. w wersji elektronicznej, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin: https://konsultuj.szczecin.pl;
 2. w wersji papierowej, do pobrania w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin w Biurze Rewitalizacji pok. 246 II p.

Uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji należy dostarczać:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając na adres: br-sekretariat@um.szczecin.pl
 2. w formie papierowej, osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin w Biurze Rewitalizacji pok. 246 II p. lub wysyłając na adres: Biuro Rewitalizacji, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: https://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034 (.pdf) oraz formularz konsultacyjny (.pdf) są dostępne do pobrania w załącznikach na dole strony.

Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Szczecin:

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!


Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2021 r. poz.485, z 2023 r. poz. 28, 1688), zawiadamiam:
o rozpoczęciu na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034.

Wnioski i uwagi do projektu dokumentu można składać od dnia 20 lutego 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. do godz. 15:00. w następujący sposób:

 1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: sekretariat-br@um.szczecin.pl;
 2. podczas eksperckich dyżurów telefonicznych prowadzonych przez autorów opracowania, którzy będą również udzielać wyjaśnień i odpowiedzi:
  – w dniu: 15 marca w godzinach 10:00 – 15:00 pod numerem telefonu: (61) 828 08 11 lub 608 241 979
  – w dniu: 21 marca w godzinach 10:00 – 15:00 pod numerem telefonu: (61) 828 08 11 lub 608 241 979
 3. na spotkaniach otwartych zorganizowanych na każdym z podobszarów rewitalizacji:
  – 11 marca, godz. 17:00 – 19:00 – Środek. Śródmiejski Punkt Sąsiedzki, bł. Królowej Jadwigi 43/U1;
  – 12 marca, godz. 17:00 – 19:00 – Dom Kultury „Klub Skolwin”, ul. Stołczyńska 163;
  – 13 marca, godz. 17:00 – 19:00 – Klub Delta (filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie), ul. Racławicka 10;
  – 13 marca, godz. 17:00 – 19:00 – siedziba Rady Osiedla Zawadzkiego-Klonowica, ul. Wojska Polskiego 246 (Tor Kolarski);
  a także podczas spotkania on-line w dniu 18 marca, godz. 17:00 – 19:00 – link do spotkania zostanie przesłany po uprzednim zgłoszeniu (minimum 1 dzień przed spotkaniem) chęci uczestnictwa na adres e-mail: sekretariat-br@um.szczecin.pl.
 4. poprzez ankietę internetową, dostępną pod adresem: https://forms.gle/WbYotxyoLDWf95dC9
 5. drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Szczecin, Biuro Rewitalizacji,
  pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.
 6. ustnie do protokołu (po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym umówieniu konsultacji pod nr tel. 91 4351183).

W celu usprawnienia komunikacji, zaleca się składanie uwag i wniosków drogą elektroniczną.