Aleja Wojska Polskiego – wieści z budowy #3

Coraz więcej zmian na przebudowywanym odcinku al. Wojska Polskiego. Widać już pierwsze fragmenty nowego chodnika jak również kostki nowej jezdni.

 

Prace budowlane realizowane są już na całym śródmiejskim odcinku al. Wojska Polskiego. Pomiędzy Placem Zgody a ul. Jagiellońską w dalszym ciągu obowiązuje zakaz ruchu. To tam widać też największe zmiany. Aktualnie na tym odcinku kontynuowane są prace związane z budową sieci teletechnicznej oraz oświetleniem, prowadzone są także roboty nawierzchniowe – układane są płytki chodnikowe, krawężniki, a także kostka nowej nawierzchni jezdni.

 

Pomiędzy Placem Zgody a Placem Zwycięstwa rozebrane zostały fragmenty starej nawierzchni oraz część chodników. Wykonywane są podbudowy pod nową konstrukcję jezdni i prowadzone są prace przy przebudowie sieci wodociągowej i C. O. Wykonywane są również przykanaliki na sieci deszczowej.

 

Pielęgnacja drzew

W ostatnich dniach lutego br., na terenie inwestycji wykonane zostały zabiegi pielęgnacyjne zachowanej wierzby białej. Polegały one m.in. na całkowitym usunięciu dolnego piętra korony, pozostałym po wyłamaniu części konaru; usunięciu z korony posuszu i wykonaniu cięć formujących kształt korony. Dodatkowo obniżono wysokość drzewa poprzez selektywne usunięcie gałęzi-odrostów górnych pięter korony, powstałych w następstwie zabiegu ogławiania wykonanego w latach ubiegłych, wraz ze skróceniem gałęzi wytypowanych do zachowania a także założono dwa wiązania elastyczne, zabezpieczające koronę drzewa (a konkretnie jej przewodniki) przed samoczynnym rozłamaniem się. Zakres prac pielęgnacyjnych uzgodniony został z Ogrodnikiem Miasta. Jednocześnie na terenie inwestycji utrzymywane są trwale wyznaczone i oznakowane strefy ochrony drzew. Powyższe działania realizowane są zgodnie z zarządzeniem dot. standardów zieleni w Szczecinie.

 

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacyjne:

ETAP I – obejmuje przebudowę układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”. Inwestycja obejmie ponadto przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu, przebudowę sygnalizacji świetlnych, budowę oświetlenie ulicznego, budowę elementów małej architektury, budowę fontanny oraz zmianę organizacji ruchu w postaci wprowadzenia ruchu uspokojonego. Istotną częścią prac będzie zagospodarowanie terenu w postaci nasadzeń drzew i krzewów. Aleja Wojska Polskiego, na odcinku od Placu Zwycięstwa do ronda Szarych Szeregów, stanie się „zielonym salonem” naszego miasta. W ramach nasadzeń pojawią się drzewa o randze reprezentacyjnej dla naszego miasta, długowieczne i monumentalne. Znajdą się tam m.in. kolumnowe platany, będą również charakterystyczne dla Szczecina przepiękne magnolie. Projekt zakłada nasadzenia w pasie środkowym na całej długości blisko kilometrowej ulicy, wzdłuż pierzei, w obrębie wnętrza projektowanego ronda na Placu Zgody czy wzdłuż wieżowców sąsiadujących z Placem Zgody. Nasadzenia roślinności obejmą niemal kilometr zupełnie nowej alei. Znajdą się w niej nowe krzewy, trawy i byliny.

 

ETAP II – obejmie wykonanie dokumentacji projektowej a następnie zrealizowanie prac budowlanych, polegających na przebudowie układu drogowego i torowego w rejonie placu Zwycięstwa. Zakres prac obejmie przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych, przebudowę peronów przystankowych na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa, budowę nowego przystanku tramwajowego na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Prace obejmą również przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, budowę ścieżek rowerowych, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę systemu informacji pasażerskiej, zagospodarowanie terenu elementami małej architektury oraz nasadzeniami drzew i krzewów.

 

Prace mają się zakończyć III kwartale 2023 roku. Koszt prac to 80 728 637,11 zł brutto. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.