Rusza program „Nowa jakość dla Szczecina”

W sierpniu i wrześniu konsultacje z mieszkańcami

Miasto przygotowując się do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji rozpoczyna proces badań i konsultacji z mieszkańcami, które pozwolą na uzupełnienie i modernizację planu działań dla rejonów Szczecina wymagających rewitalizacji.

Po pierwsze: Potrzeby mieszkańców

Od 9 sierpnia do 8 września 2017 r. potrwają konsultacje z mieszkańcami Szczecina, których celem jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023.

– Konsultacje z mieszkańcami zostaną podzielone na dwa etapy – zapowiada Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – W pierwszej kolejności zostanie zaprezentowana diagnoza obecnej sytuacji z uwzględnieniem czynników kluczowych dla procesu rewitalizacji, następnie poprosimy mieszkańców o propozycje działań zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji, jakie ich zdaniem mogłyby przyczynić się do poprawy obecnej sytuacji.

Prezentacja

Prezentacja diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz zasięgów przestrzennych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji opracowanych na potrzeby aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023, odbędzie się:

– 9 sierpnia 2017 r. (środa) w godzinach od 17:00 do 20:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej „ProMedia” przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie;

– 12 sierpnia 2017 r. (sobota) w godzinach od 12:00 do 15:00 w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie;

Propozycje mieszkańców

Zbierania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w celu ujęcia w projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 potrwa od 9 sierpnia do 8 września 2017.

Propozycje będą przyjmowane za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin:http://konsultuj.szczecin.pl i https://wojskapolskiego.szczecin.eu/ i w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, w formie elektronicznej i papierowej poprzez:

1) przesłanie na adres: rewitalizacja@um.szczecin.pl,

2) wysłanie na adres: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

3) złożenie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 lub w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie,

4) złożenie podczas prezentacji w dniu 09 sierpnia 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej „ProMedia” przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie oraz w dniu 12 sierpnia 2017 r. w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Więcej:

http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116228.asp

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz zasięgów przestrzennych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji przedstawiona w prezentacjach będzie dostępna na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin:http://konsultuj.szczecin.pl i https://wojskapolskiego.szczecin.eu/. 

Lokalny Program Rewitalizacji jest kompleksowym dokumentem definiującym wieloaspektowy kryzys występujący na obszarze miasta w różnych płaszczyznach: społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej, technicznej i środowiskowej. Program rewitalizacji nie tylko diagnozuje problem, ale także wyznacza kierunki naprawy oraz opisuje w sposób szczegółowy planowane na obszarze rewitalizacji przedsięwzięcia. Aktualizacja obecnie obowiązującego programu z 2010 roku jest podyktowana wprowadzoną w życie w 2015 roku ustawą o rewitalizacji, która wyznaczyła nowy sposób realizowania procesów rewitalizacyjnych. Ponadto w 2015 roku miasto Szczecin zakwalifikowało się do części finałowej konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast. Program Ministerstwa Rozwoju ma na celu nie tylko wypromowanie najlepszych modeli postępowań rewitalizacyjnych ale przede wszystkim wspiera wdrożenie idei rewitalizacji w oparciu o różne formy programów rewitalizacji. W ramach wyróżnionego projektu uruchomiono m. in. opracowanie nowej diagnozy stanu istniejącego Miasta Szczecin na potrzeby aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz opracowanie aktualnego dokumentu.

 

ulotka_rewitalizacja_Szczecin_250717_DRUK_2