Prowadzenie punktu konsultacyjnego na obszarze rewitalizacji

Działanie zostało zgłoszone do Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. W otwartym konkursie ofert zostanie wybrana organizacja, która będzie prowadziła punkt konsultacyjny.  Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczenia na potrzeby punktu.