Rewitalizacja Centrum Szczecina. Kierunki działań

Odnowiona Aleja Wojska Polskiego  (na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów) ma być osią działań rewitalizacyjnych miasta. Nowa Aleja będzie promieniować na pozostałe części Śródmieścia: w kierunku Odry i w stronę Turzyna. Zakreślony w ten sposób obszar ma być miejscem integracji i intensyfikacji działań prowadzonych przez miasto.

Dziś tj 8 października br. na konferencji podsumowującej działania związane z rewitalizacją al. Wojska Polskiego, Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina, przedstawił wizję odnowienia centrum miasta.

Przywracać życie zniszczonym obszarom  – tak, wielkim skrócie, można zdefiniować proces jakim jest rewitalizacja. To nie tylko wyremontowane elewacje kamienic, równe chodniki czy odnowione place. Rewitalizacja to przede wszystkim wprowadzenia nowego życia w dane miejsce, usunięcie przyczyn degradacji, poprawienie jakości życia ludzi i danie impulsu do rozwoju gospodarczego.

Dla nas rewitalizacja jest elementem wizji rozwoju miasta. Musimy mocno akcentować jej funkcje gospodarcze –  mówił Daniel Wacinkiewicz – Wszystkie procesy, muszą być także z udziałem mieszkańców. Chcemy w jak największym zakresie włączyć ich w te działania, ponieważ są kluczowymi beneficjentami i aktorami na tym obszarze.Te zmiany na końcu dotykają właśnie ich, zatem muszą uwzględniać ich potrzeby oraz oczekiwania.

Promieniowanie  w dwóch kierunkach i łączenie obszarów. Rozwój Szczecina ma dwa główne kierunki: Łasztownię oraz Śródmieście. Uruchamiany proces rewitalizacji ma doprowadzić do połączenia tych dwóch kluczowych dla rozwoju Szczecina, obszarów miasta. Osią tej rewitalizacji ma być odnowiona i ożywiona aleja Wojska Polskiego.

Nie zaczynamy od zera. Wiele już się wydarzyło. Do 2019 roku zakończono ponad 150 różnego rodzaju działań, w tym m.in.:

*    kompletną renowację dwóch kwartałów 22 i 27 oraz rewitalizację kwartału 23.

*   działania  skierowane do wybranych grup społecznych wymagających  wsparcia mieszkaniowego m.in. Program „Dom dla seniora” (38 mieszkań); Dzienny Dom „Senior+” ; Śródmiejski Punkt Sąsiedzki ; „Dom na start”,; „Dom dla dziecka”

*   działania w sferze infrastruktury: „Zielone Podwórka” i „Zielone Przedogródki”

*   działania miękkie: Śródmiejski Punkt Sąsiedzki, Projekt „Wstąp do Śródmieścia”, aktywizacja mieszkańców z wykorzystaniem Lokalu KREATYWNEGO przy ul. Królowej Jadwigi 2, Agencja Mieszkaniowa Miasta.

Strefa specjalnego działania. Na potrzeby lepszego zarządzania procesami zachodzącymi w wyznaczonych obszarach zdecydowano o wyznaczeniu strefy strategicznej interwencji, która obejmuje tereny kluczowe dla wskazanych kierunków. Strefa ta, to miejsce szczególnego zainteresowania samorządu, zakreślona w celu wspierania zjawiska „powrotu do centrum miasta”. Docelowo jest to teren z atrakcyjnymi przestrzeniami publicznymi o dużej wartości kulturowej, społecznej, ekologicznej, estetycznej i ekonomicznej. W strefie wskazane będą mniejsze tereny, które wiążą politykę rozwoju z konkretnymi sektorami czyli:

*   politykę rewitalizacyjną – obszar rewitalizacji,

*   politykę przestrzenną – ścisłe centrum miasta, wskazane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przekształcenia przestrzeni publicznej,

*   politykę transportową – strefy płatnego parkowania, innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki dostaw, bezpieczeństwa ruchu drogowego i uspokajania ruchu na podstawie hierarchizacji układu komunikacyjnego, zwiększenie dostępności transportu zbiorowego w nawiązaniu do SKM,

*   politykę kulturalną – wspieranie działań kulturalnych w przestrzeni publicznej

Musimy patrzeć na miasto przez pryzmat działań zintegrowanych – dodawał zastępca prezydenta –  trzeba nam powrócić  do miasta, przyciągać ludzi do śródmieścia, zwłaszcza do jego centrum. Działania rewitalizacyjne mają właśnie taka ambicję.

Etapy działań rewitalizacyjnych. Pierwszy do 2023 – obejmie przebudowę i nadanie nowego znaczenia  al. Wojska Polskiego (na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów). Aleja stanowi oś działań rewitalizacyjnych, ma ona promieniować na pozostałe części Śródmieścia,  a kolejne etapy rewitalizacji będą „odchodzić” od tej osi.

Drugi etap (2024 r -2030 r) – przesunięcie procesu w stronę Odry. A w kolejnych latach tworzenie łączników, które powiążą ze sobą odnowione już części Śródmieścia z Łasztownią.

Trzeci  etap – obejmuje inwestycje w część Śródmieścia na zachód od al. Wojska Polskiego (w kierunku Turzyna i SKM). Ten obszar będzie  realizowany w ostatniej fazie (2041 r. – 2050 r.), jednak wcześniej będą w nim realizowane inwestycje i działania związane z komunikacją publiczną tj. łączenie systemu komunikacji ze Szczecińską Koleją Metropolitalną.

Harmonogram działań

2019 r. :

*   Początek integracja działań z obszaru rewitalizacji.

*   Kontynuacja renowacji kwartałów 30 i 33 oraz początek rewitalizacji wnętrza kwartału 36.

*   Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy al. Wojska Polskiego.

*   Uruchomienie zintegrowanej komunikacji dot. rewitalizacji – projekt Słynna Aleja

2020 – 2023 r. :

*   Rozpoczęcie realizacji inwestycji na al. Wojska Polskiego

*   Zbudowanie oferty powrotu mieszkańców do Śródmieścia.

*   Zbudowanie komunikacji i wsparcia działań rewitalizacyjnych,  w oparciu o projekt Słynna Aleja

Szczecin stawia sobie ambitne cele i już nie raz pokazał, że potrafi je realizować. Zgodnie z wizją miasta, aby pozyskać nowych mieszkańców, trzeba im zaoferować przestrzeń, klimat i magnetyczne osobowości. Ten potencjał jest i Miasto chce go jak najlepiej wykorzystać.