Rewitalizacja alei Wojska Polskiego: powstanie model ruchu dla śródmieścia

Opracowanie modelu ruchu dla śródmieścia oraz zaprojektowanie spójnych rozwiązań w zakresie przestrzeni publicznych – to główne zadanie przed którym stanie przyszły wykonawca wyłoniony w ramach trwającego postępowania przetargowego.

W czerwcu tego roku Miasto ogłosiło przetarg pn. „Wykonanie modelu ruchu, analizy parkowania, koncepcji uspokojenia ruchu samochodowego oraz zwiększenia dostępności obszaru komunikacją publiczną dla Śródmieścia Szczecina na potrzeby realizacji projektu pn. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. Do przetargu przystąpiły trzy firmy: REFUNDA Sp. z o.o. z Wrocławia, WYG International Sp. z o.o. z Warszawy oraz Collect Consulting S.A z Katowic.

Głównym celem zadań objętych specyfikacją zamówienia jest opracowanie modelu ruchu dla śródmieścia oraz zaprojektowanie spójnych rozwiązań w zakresie przestrzeni publicznych – ulic i placów – tj: analizy parkowania w śródmieściu, koncepcji uspokojenia ruchu i zwiększenia dostępności komunikacji publicznej dla obszaru rewitalizacji, w obszarze ulic: Piłsudskiego, Piastów, Krzywoustego, placu Zwycięstwa, Niepodległości i alei Jana Pawła II, wraz z analizą skutków ich przyjęcia dla ruchu, z uwzględnieniem zrealizowanych i prowadzonych prac projektowych, zakładających przyjęcie wariantu I jako kierunku dalszych przekształceń w obszarze samej alei Wojska Polskiego.

W ramach zadania przewiduje się również dwa publiczne pokazy z udziałem Wykonawcy, po wykonaniu opracowań projektowych. Spotkania będą miały na celu zaprezentowanie przygotowanych rozwiązań mieszkańcom.

Termin realizacji zamówienia to dziewięćdziesiąt jeden dni od dnia podpisania umowy

W chwili obecnej złożone oferty są poddawane analizie. Rozstrzygnięcie przetargu poznamy w najbliższym czasie.

Projekt pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i został wybrany w konkursie na „Modelową rewitalizację miast”. Umowa dotacyjna z Ministerstwem Rozwoju została podpisana w dniu 1 sierpnia 2016 r. Wysokość przyznanej dotacji: 3.762.090 zł. Łączna wysokość projektu (kwota dotacji 90% i wkład własny 10%) wynosi 4.180.100 zł. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.