Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego: Optymalny wariant 1 z autobusem elektrycznym

Takie założenia będą towarzyszyły przygotowywanemu wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich konkursowi na zagospodarowanie śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego. Konkurs zostanie ogłoszony na przełomie kwietnia i maja 2017 r.

Po wielu konsultacjach, debatach, spotkaniach z mieszkańcami i ekspertami zdecydowana większość opowiedziała się za wariantem zakładającym przebudowę alei w układzie dwóch jezdni jednokierunkowych o pasach ruchu po 4,50 m bez torowiska tramwajowego, z m.in. strefą ruchu uspokojonego 30 km/h, niskoemisyjną komunikacją publiczną oraz miejscami postojowymi w pasie środkowym, w układzie skośnym. Po trwającym od końca 2014 roku procesie badań, analiz komunikacyjnych i konsultacji społecznych – kolejno dwunastu, następnie sześciu i ostatecznie czterech różnych wariantów przekształcenia alei – w efekcie przeprowadzonych badań socjologicznych zaakceptowany został przez mieszkańców i w rezultacie przyjęty przez władze miasta – Wariant nr 1. Ważną modyfikacją wprowadzoną do projektu jest założenie, że funkcję komunikacji publicznej w tym miejscu przejmie autobus elektryczny, który będzie kolejnym już działaniem Miasta Szczecin w zakresie wdrażania programu elektromobilności w naszym mieście.
– Autobus elektryczny będzie kompromisowym rozwiązaniem w tym kwartale jako z jednej strony ekologiczny i nieemisyjny środek transportu publicznego, odpowiedź na potrzeby mieszkańców dotyczące transportu zbiorowego, z drugiej początek większych zmian w komunikacji miejskiej na terenie naszego miasta – tłumaczy Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – Będzie tym, na czym głównie zależało mieszkańcom naszego miasta, czyli cichym, ekologicznym środkiem transportu, najmniej oddziałującym na środowisko, który być może stanie się prekursorem większych zmian wśród mieszkańców, którzy będą mogli przekonać się, że elektryczne pojazdy są równie niezawodne i wygodne w użytkowaniu co tradycyjne.

Długa droga konsultacji

Przygotowania do rewitalizacja części alei Wojska Polskiego w Szczecinie trwają od 2014 roku. Decyzję o wyborze koncepcji poprzedziły m.in. analizy komunikacyjne przeprowadzone w 2015 roku, dotyczące Alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów, konsultacje społeczne (projekt Moje Miasto –Moja Ulica – badanie oczekiwań mieszkańców wobec przestrzeni publicznej rejonów alei Wojska Polskiego, Skolwina i Starego Dąbia, warsztaty dla dzieci i seniorów, spotkania z ekspertami, ankiety dot. opinii mieszkańców nt. Wojska Polskiego, a także badania socjologiczne i uzupełniające je konsultacje z radami osiedli.
– Realizacja tak szeroko zakrojonych działań i konsultacji jest obarczona ryzykiem – dodaje Daniel Wacinkiewicz. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że zawsze znajdzie się osoba, lub grupa osób, którym tego typu rozwiązania nie będą odpowiadały dlatego priorytetowo potraktowaliśmy dwa czynniki: zdanie większości mieszkańców oraz ekspertów, którym przedstawiane były różne rozwiązania koncepcyjne.

Konsultacje z Radami Osiedli, debata

Przeprowadzone na początku roku konsultacje z radami osiedli miały być głosem uzupełniającym badania socjologiczne. Wszystkie rady osiedli w naszym mieście otrzymały pismo wraz z kompletem dokumentów dotyczących planów rewitalizacji i rozpatrywanych wariantów przebudowy alei Wojska Polskiego. W rezultacie 9 z 37 rad osiedlowych przestawiło swoje stanowisko. W tego 4 rady opowiedziały się za wariantem nr 1, jedna rada za wariantem nr 2, 3 – wyraziły brak opinii, a jedna wskazała za najlepsze uspokojenie ruchu na tym odcinku, z jednoczesnym pozostawieniem linii tramwajowej. Do urzędu miasta dodatkowo dotarła tylko jedna sugestia mieszkańca, przekazana przez radę osiedla Pogodno, która zakłada jako optymalny wariant nr.1 jednak z tramwajem.
W konsultacjach wzięły udział rady osiedla: Arkońskie – Niemierzyn, Dąbie, Drzetowo –Grabowo, Płonia Śmierdnica Jezierzyce, Pogodno, Pomorzany, Skolwin, Śródmieście – Północ i Warszewo.
– Raport z konsultacji, jak również wszystkie merytoryczne wnioski, które do tej pory wpłynęły do Urzędu Miasta, w sprawie rewitalizacji obszaru związanego z Aleją Wojska Polskiego, zostały rozpatrzone i na ich podstawie została podjęta decyzja o wyborze założeń wyjściowych do dalszych prac na etapie konkursu architektonicznego. Konkurs będzie dotyczył opracowania ostatecznego kształtu alei oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w rejonie Wojska Polskiego W efekcie rozstrzygnięć konkursowych będziemy chcieli podpisać umowę na wykonanie dokumentacji projektowej – mówi Jarosław Bondar, Architekt Miasta.

Część dużego projektu

Rewitalizacja alei Wojska Polskiego jest tylko częścią działań w tym obszarze. Priorytety procesu rewitalizacji Szczecina zostały określone w 2010 roku w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Proces kompleksowych przekształceń kwartałów przedwojennej zabudowy zlokalizowanych wzdłuż śródmiejskiego odcinka alei jest sukcesywnie prowadzony przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże oraz wspólnoty mieszkaniowe. Bieżące plany zakładają uzupełnienie prowadzonych działań rewitalizacyjnych o kompleksową zmianę walorów użytkowych i estetycznych śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego, Placu Zgody, placu u zbiegu ulicy Ściegiennego i Królowej Jadwigi, oraz placu u zbiegu ulicy Obrońców Stalingradu i Wojska Polskiego. W celu połączenia zrewitalizowanych już kwartałów 23 i 40 zostanie zaprojektowany również odcinek ul. Śląskiej bez przejazdu (od ul. Więckowskiego do terenu za budynkami mieszkalnymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”) wraz z terenem przy budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” (do ul. Obrońców Stalingradu).

Badania ruchu

Miasto jest również w przededniu zlecenia opracowania modelu ruchu dla Śródmieścia (w obszarze ulic: Piłsudskiego, Piastów, Krzywustego, Plac Zwycięstwa, Niepodległości i Al. Jana Pawła II) uwzględniający zmiany na Alei Wojska Polskiego, analizy parkowania w Śródmieściu, koncepcji uspokojenia ruchu i zwiększenia dostępności komunikacji publicznej w obszarze rewitalizacji. Badanie ma określić optymalne rozwiązania komunikacyjne w tym obszarze m.in. dokonać analizy możliwości budowy dodatkowego przystanku tramwajowego przy skrzyżowaniu ulic Bogusława/Krzywoustego.
W drugim kwartale 2017 zostanie ogłoszony konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznych w tym rejonie.