Dlaczego wybrano wariant bez tramwaju, za to z parkingiem i autobusem elektrycznym?

Mieszkańcy niemal jednogłośnie (szczegółowe informacje dot. wyniku głosowania znajdują się na stronie ww. dot. rewitalizacji www.wojskapolskiego.szczecin.eu) wskazali właśnie to rozwiązanie jako optymalne i odpowiadające ich wizji alei Wojska Polskiego. Profesjonalne badania socjologiczne przeprowadzone przez Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne dotyczyły trzech grup respondentów: mieszkańców alei Wojska Polskiego, mieszkańców Szczecina oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na alei. Respondenci (ponad 1000 osób) mieli przedstawione cztery różne, wypracowane wcześniej przez specjalistów i poddane konsultacjom społecznym,  koncepcje zagospodarowania tego miejsca i zdecydowanie wskazali wariant nr 1. Badani wskazali:

  • poparcie dla Alei Wojska Polskiego jako skupiającej instytucje kultury, galerie artystyczne oraz funkcje handlowe.
  • negatywnie odnieśli się do wizji alei jako miejsca służącego wyłącznie zamieszkaniu, a także do wprowadzenia linii tramwajowej oraz zamknięcia alei dla ruchu samochodów i stworzenia deptaka.
  • mieszkańcy i użytkownicy alei wskazywali również, na fakt iż z rewitalizacją wiążą przede wszystkim nadzieje na zbudowanie (lub odbudowanie) „charakteru” alei, co oznacza dla nich „poprawę estetyki i czystości”, „pojawienie się nowych możliwości spędzania wolnego czasu”, i „wzrost prestiżu Alei”. W dalszej kolejności wskazywali na „ułatwienie w poruszaniu się po Alei”. Wśród obaw związanych z następstwami rewitalizacji przeważa niepokój o: „możliwość parkowania własnego pojazdu” (szczególnie wśród stałych mieszkańców alei), „utrudnienia w dotarciu na aleję”, „zwiększenie zanieczyszczenia i hałasu”, „zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa”, potem niepokój o „wzmożenie ruchu ulicznego, tłoku na chodnikach”.

Każda z czterech, opracowanych przez specjalistów i wybranych w toku spotkań i konsultacji społecznych, propozycji projektowych dla Wojska Polskiego była potencjalnie możliwa do realizacji. W każdym z przypadków mieszkańcy otrzymaliby różne korzyści związane z przyszłym użytkowaniem alei. W tej sytuacji możliwe było pozostawienie decyzji o przyszłym kształcie alei samym mieszkańcom. Wybór wariantu przez mieszkańców poprzez ankietyzację nie pozostawiał wątpliwości, wskazując na Wariant I tj.: ze spowolnieniem ruchu, miejscami postojowymi w pasie środkowym oraz bez tramwaju.