Czym jest rewitalizacja i jak ma przebiegać w centrum miasta?

Rewitalizacja to złożony proces łączący różnorodne działania, którego celem jest wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaru, który – w wyniku przeprowadzonej diagnozy stanu miasta – uznany został za zdegradowany. Ważne jest, by działania były prowadzone w sposób kompleksowy oraz zintegrowany, łączący w sobie działania o charakterze społecznym, przestrzennym i gospodarczym. Działania rewitalizacyjne powinny być skoncentrowane terytorialnie, co w odniesieniu do obowiązującego LPR było powodem wyznaczenia tzw. obszaru rewitalizacji tj. „Obszaru projektu zintegrowanego”. Działania rewitalizacyjne powinny odbywać się w porozumieniu z tzw. interesariuszami procesu rewitalizacji, co w nawiązaniu do przeprowadzonych spotkań, konsultacji społecznych oraz badań dotyczących obszaru związanego z Aleją Wojska Polskiego oznacza – mieszkańców danego obszaru, przedsiębiorców skupionych wokół alei oraz mieszkańców miasta w ogóle.

Priorytety procesu rewitalizacji Szczecina zostały określone w 2010 roku w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Proces kompleksowych przekształceń kwartałów przedwojennej zabudowy zlokalizowanych wzdłuż śródmiejskiego odcinka alei jest sukcesywnie prowadzony przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże oraz wspólnoty mieszkaniowe. Bieżące plany zakładają uzupełnienie prowadzonych działań rewitalizacyjnych o kompleksową zmianę walorów użytkowych i estetycznych śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego, Placu Zgody, placu u zbiegu ulicy Ściegiennego i Królowej Jadwigi, oraz placu u zbiegu ulicy Obrońców Stalingradu i Wojska Polskiego. W celu połączenia zrewitalizowanych już kwartałów 23 i 40 zostanie zaprojektowany również odcinek ul. Śląskiej bez przejazdu (od ul. Więckowskiego do terenu za budynkami mieszkalnymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”) wraz z terenem przy budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” (do ul. Obrońców Stalingradu).

Następnym krokiem w procesie przekształcenia alei będzie ogłoszenie konkursu architektonicznego, realizacyjnego, który zostanie przygotowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Szczecin i ogłoszony w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Działania o charakterze społecznym realizowane są przez ww. towarzystwa budownictwa społecznego oraz inne jednostki administracji samorządowej. Bieżące plany związane z rewitalizacją zmierzają do intensyfikacji tzw. działań miękkich – o charakterze społecznym.