Czy to będzie tylko modernizacja ulicy czy rewitalizacja?

Przebudowa alei – w układzie dwóch jezdni jednokierunkowych o pasach ruchu po 4,50 m bez torowiska tramwajowego, z m.in. strefą ruchu uspokojonego, nieemisyjną komunikacją publiczną oraz miejscami postojowymi w pasie środkowym, w układzie skośnym – to jedynie część zadań dotyczących realizacji zintegrowanych działań na rzecz społeczności lokalnej, związanych z rewitalizacją społeczną, przestrzenną i sprzyjających rozwojowi gospodarczemu. W obszarze związanym z aleją zaplanowano szereg działań ściśle związanych z życiem mieszkańców poszczególnych kwartałów, są to działania nie tylko dotyczące poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni i budynków (przebudowy i remonty kwartałów, poprawa infrastruktury, w tym dostępności komunikacji miejskiej), ale przede wszystkim działania społeczne, które mają bezpośrednio wpłynąć na jakość życia mieszkańców centrum miasta (m.in. program mieszkań chronionych prowadzonych we współpracy z MOPR i STBS, otwarcie punktu konsultacyjnego i jego prowadzenie przez organizacje pozarządową, powołanie doradcy ds. rewitalizacji). Priorytety procesu rewitalizacji Szczecina zostały określone w 2010 roku w Lokalnym Programie Rewitalizacji i podlegają bieżącej waloryzacji i aktualizacji.