Odkryj szczecin na nowo
Szczecin 2050
NrTytuł projektuWartość projektu (zł)Opis

1.

Mieszkania chronione dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

619 479

Zapewnienie bezdomnym i zagrożony bezdomnością odpowiedniego wsparcia w środowisku, warunków samodzielnego funkcjonowania oraz integracji ze społecznością lokalną poprzez udostępnienie utworzonych mieszkań chronionych

2.

Mieszkania chronione wspomagane dla osób w podeszłym wieku: ul. Sikorskiego 3; ul. Pocztowa 19; ul. Stołczyńska 134 (poza OR), ul. Boh. Warszawy 98; ul. Ściegiennego 67

8 661 914

Zapewnienia całodobowej opieki i wsparcia osobom w podeszłym wieku w utworzonych mieszkaniach chronionych, będących alternatywą dla Domów Pomocy Społecznej

3.

Mieszkania chronione wspomagane dla osób w podeszłym wieku: Al. Piastów 16, Al. Wojska Polskiego 53; ul. Mickiewicza 69b (poza OR).

3 157 184

Zapewnienia całodobowej opieki i wsparcia osobom w podeszłym wieku w utworzonych mieszkaniach chronionych, będących alternatywą dla Domów Pomocy Społeczne

4.

Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w tym zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych i sportowych dla mieszkańców OR

200 000

organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

5.

Dzienny Dom dla Seniora „Dzienny Dom Senior +”

2 247 175

Realizacja działań na rzecz zapewnienia seniorom dostępu do różnorodnych form aktywności

6.

Rewitalizacja wnętrza kwartału zamkniętego ulicami: Mickiewicza, Bohaterów Warszawy, 5 Lipca, Tarczyńskiego w Szczecinie wraz z reorganizacją zagospodarowania przestrzennego i remontem

10 000 000

Remont obiektów i zagospodarowanie terenu, wytworzenie wysokiej jakości przestrzeni półpublicznej, służącej mieszkańcom, użytkownikom i uczestnikom wydarzeń mających miejsce w pomieszczeniach Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego

7.

Aktywizacja mieszkańców z wykorzystaniem Lokalu KREATYWNEGO przy ul. Jadwigi 2

300 000

działania animacyjne, zainicjowanie procesów integracji międzypokoleniowej i budujących tożsamość lokalną

8.

Renowacja i adaptacja na potrzeby ożywienia społeczno – gospodarczego parteru zabytkowej narożnej kamiennicy przy zbiegu ul. 5 lipca i ul. Pocztowej w Szczecinie

6 000 000

renowacja budynku i adaptacja na cele usługowe, pobudzenie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizacji

9.

Rewitalizacja wielkomiejska z udziałem odnawialnych źródeł energii – CENTRUM ENERGII

6 000 000

utworzenie centrum energii, którego celem jest promocja odnawialnych źródeł energii (OZE), program edukacyjny w zakresie ochrony środowiska w przekroju szkół podstawowych i średnich, stworzenie zaplecza technicznego i organizacyjnego dla działań aktywizacyjnych, stworzenie centrum inwestycyjno-wdrożeniowego w zakresie OZE, stworzenie miejsca atrakcyjnego dla przedsiębiorców

10.

Rewitalizacyjny Fundusz Grantowy

1 000 000

wyposażenie realizatorów działań społecznych w obszarze objętym zapisami LPR w narzędzie finansowe do prowadzenia działań w środowisku lokalnym.

11.

Remont lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność organizacji pozarządowych

500 000

remont lokalu na potrzeby organizacji pozarządowych na obszarze rewitalizacji w celu realizacji działania na rzecz mieszkańców obszaru

12.

Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy Placem Zwycięstwa i Placem Szarych Szeregów

24 600 000

zmiana zagospodarowania alei, poprawa organizacji ruchu pieszych, samochodów i rowerów, utworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom, ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru

13.

RE-KREACJA centrum Szczecina

860 000

systemowe wsparcie organizacji pozarządowych i osiedlowych grup nieformalnych w przezwyciężaniu ograniczeń dotyczących obszaru rewitalizacji, realizacja dedykowanych konkursów  poprzez re-granting na rzecz uczestnictwa w kulturze, animowanie aktywności społecznej

14.

Kultura zaprasza – do centrum Szczecina

40 000

realizacja programu w formie warsztatów, konkursów, spotkań, spektakli, koncertów, wystaw w celu eliminowanie zjawiska marginalizacji kulturowej młodych ludzi, wskazywanie im sposobów aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego, przełamywanie barier społecznych i kulturowych, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do kultury, a także budzenie zainteresowań i podnoszenie kompetencji poznawczych

15.

Rewitalizacja kulturowa centrum miasta – oferta programowa organizacji pozarządowych.

300 000

stworzenie przez organizacje pozarządowe oferty programowej zapewniającej mieszkańcom obszaru rewitalizacji możliwości uczestnictwa w przygotowanych wydarzeniach kulturalnych, warunków do rozwijania talentów i zainteresowań oraz udziału w prezentacjach twórczości

16.

Program aktywizacji osób bezrobotnych

1 500 000

program zwiększenie możliwości zatrudnienia około 300 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie i zamieszkujących obszar rewitalizacji.

17.

Mama nigdy nie jest sama! – cykl zajęć i spotkań w Fundacji Macierzanka

15 000

remont nowej siedziby i realizacja zajęć edukacyjnych o tematyce okołoporodowej w centrum

18.

Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe przy ul. Stoisława 4

4 200 000

renowacja zabytkowego budynku z przeznaczeniem na międzynarodowe centrum kulturalno-kongresowe, którego celem będzie działalność na rzecz aktywności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej mieszkańców obszaru rewitalizacji

19.

Przygotowanie i realizacja programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji

370 000

podjęcie działań społecznych przez organizacje pozarządowe wybrane w procedurze konkursowej lub małej dotacji, których celem będzie: przeciwdziałanie marginalizacji, budowanie integracji lokalnej mieszkańców obszaru rewitalizacji, pobudzenie aktywności społecznej, zwiększenie zainteresowania mieszkańców własnym osiedlem, wzrost stopnia znajomości własnych sąsiadów, zwiąkszenie poczucia utożsamiania się z miejscem zamieszkania

20.

Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego na obszarze rewitalizacji

491 200

prowadzenie Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego ŚRODEK, umożliwienie mieszkańcom obszaru rewitalizacji i miasta zapoznanie się z działaniami Urzędu Miasta Szczecin dotyczącymi realizacji procesu rewitalizacji i realizacja działań społecznych

21.

Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Ks.  Bogusława X 47

2 690 103,54

poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki, ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez  wykonanie termomodernizacji budynku

22.

Adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 47 na cele usługowe.

426 487,87

renowacja części budynku w celu zmiany funkcji lokalu w parterze budynku oraz lokali i pomieszczeń w kondygnacji piwnic na funkcję usługową

23.

Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 49

4 385 563,25

poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki, ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez  wykonanie termomodernizacji budynku

24.

Adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 49 na cele usługowe

534 302,29

renowacja części budynku w celu zmiany funkcji lokalu w parterze budynku oraz lokali i pomieszczeń w kondygnacji piwnic na funkcję usługową

25.

Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 92

3 848 983,89

poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki, ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez  wykonanie termomodernizacji budynku

26.

Adaptacja części budynku przy ul. Jagiellońskiej 92 na cele usługowe

468 931,20

renowacja części budynku w celu zmiany funkcji lokalu w parterze budynku oraz lokali i pomieszczeń w kondygnacji piwnic na funkcję usługową

27.

Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 94

4 162 078,90

poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki, ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez  wykonanie termomodernizacji budynku

28.

Adaptacja części budynku przy ul. Jagiellońskiej 94 na cele usługowe

507 076,34

renowacja części budynku w celu zmiany funkcji lokalu w parterze budynku oraz lokali i pomieszczeń w kondygnacji piwnic na funkcję usługową

29.

Kompleksowa renowacja budynków przy ul. Obr. Stalingradu 20/21 oficyny

5 050 992,76

poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki, ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez  wykonanie termomodernizacji budynku

30.

Rozbudowa i adaptacja części budynków przy ul. Obr. Stalingradu 20/21 oficyny na cele usługowe

1 443 194,78

renowacja części budynku w celu zmiany funkcji lokalu w parterze budynku oraz lokali i pomieszczeń w kondygnacji piwnic na funkcję usługową

31.

Zagospodarowanie kwartału nr 34

150 0000

zagospodarowanie obszaru wokół kamienic, uporządkowanie i odwodnienie terenu podwórek wykonanie nasadzeń zieleni, nawierzchni, ciągów pieszych, trawników, małej architektury; utworzenie placu zabaw dla dzieci i siłowni dla dorosłych umożliwiających mieszkańcom integrację społeczną, poprawa stanu nawierzchni jezdni i ułożenie chodników

31.

Zagospodarowanie kwartału nr 38

5 000 000

zagospodarowanie obszaru wokół kamienic, uporządkowanie i odwodnienie terenu podwórek wykonanie nasadzeń zieleni, wykonanie nawierzchni, ciągów pieszych, trawników, małej architektury; miejsc do wypoczynku dla dzieci i dorosłych; stworzenie miejsc na odpady komunalne, rozbiórkę wszystkich murów i ogrodzeń oddzielających podwórka, rozbiórkę garaży i pomieszczeń gospodarczych; budowa parkingu podziemnego w celu uzyskania co najmniej 250 miejsc parkingowych z obsługą parkingu od strony ul. Małkowskiego; wykonanie wiaty rowerowej na 20 rowerów

37.

Zielone Przedogródki Szczecina

1 500 000

wprowadzenie ładu i harmonii w miejską przestrzeń przedogródków z uwzględnieniem historycznego wizerunku poprzez: dobór odpowiedniego gatunku roślin; dobór materiałów zastosowanych przy wymianie podmurówek i ogrodzenia, wymianę nawierzchni ciągów pieszych w celu likwidacji barier architektonicznych, a także poprawy estetyki

34.

Pałac Muzyki i Sztuki

32 000 000

3 etapy przedsięwzięcia: Etap I: działania przygotowawcze-projektowe, dobór oferty programowej w oparciu o konsultacje społeczne; Etap II: realizacja projektu modernizacji, renowacji i wyposażenia Pałacu; Etap III: Wdrożenie ogólnodostępnej oferty edukacyjnej i artystycznej w Pałacu. Realizacja działań edukacyjnych i artystycznych. Realizacja pakietu działań z przeznaczeniem dla seniorów.

35.

Projekt „Wstąp do Śródmieścia”

113 200

kompleksowe zadanie dot. ożywienia gospodarczego na obszarze rewitalizacji, od diagnozy do propozycji rozwiązań i wdrożenia niektórych z nich, np. strony internetowej i aplikacji na telefon.

36.

Kino Teatr „Pod Złotym Leszczem” i Galeria Wzorcowa

150 000

organizowanie wydarzeń takich jak: projekcje filmowe i spotkania – poruszające różnego rodzaju tematy, ekspozycje uznanych twórców, cykle prezentacji audiowizualnych, koncerty muzyki eksperymentalnej, szczególny nacisk zostanie położony na działania powodujące bezpośredni kontakt z twórcami i innymi odbiorcami

37.

Zagospodarowanie fragmentu alei Jana Pawła II – pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie – z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom

2 500 000

stworzenie otwartej i przyjaznej przestrzeni będącej kontynuacją Złotego Szlaku, utworzenie placu miejskiego na przecięciu osi Złotego Szlaku z osią Prac Rodła-Brama Portowa.

38.

Rewitalizacja budynku poprzemysłowego położonego przy ul. Jagiellońskiej 34b na cele mieszkaniowe oraz aktywizacji fizycznej.

600 0000

remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku poprzemysłowego stanowiącego element zespołu dwóch kamienic i dawnej Fabryki Pieców Chlebowych Emila Kirsta z przeznaczeniem na lokalne studenckie na wynajem oraz lokale aktywizacji fizycznej oraz funkcje towarzyszące

39.

Przebudowa budynku mieszkalnego na działce nr 115

7 000 000

przebudowa budynku mieszkalnego wraz z wprowadzeniem funkcji mieszkaniowej na poddasze budynku dla celów krótkoterminowego wynajmu apartamentów przy równoczesnym wzmocnieniu konstrukcji budynku, poprawieniu bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesieniu standardu obiektu

40.

Aranżacja przestrzeni na terenie użytkowanym wieczyście przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego  Krzyża w Szczecinie

140 000

zagospodarowanie wewnętrznego podwórka na miejsce spotkań międzypokoleniowych, bardziej przyjazne dzieciom, dla których prowadzone są tu zajęcia

41.

Międzypokoleniowy Dom Kultury Turzyn

365 200

utworzenie Międzypokoleniowego Domu Kultury Turzyn – celem placówki będzie organizacja lokalnych wydarzeń, spotkań mieszkańców (w tym klubu seniora), miejsca pobytu w ciągu dnia, przyjaznego dla mieszkańców, zapewniającego atrakcyjne wypełnienie czasu dzięki organizowanym zajęciom

42.

Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 6

1 050 395

kompleksowa renowacja budynku poprzez: remont oraz wykonanie i urządzenie pomieszczeń na cele wspólne mieszkańców na strychu, modernizację istniejącego monitoringu, zagospodarowanie terenów zielonych

43.

Rewitalizacja budynku przy ul. Stoisława 2 w Szczecinie w celu zwiększenia aktywności gospodarczej OR

345 500

modernizacja budynku i stworzenie przestrzeni dla działalności gospodarczej, prowadzenie działań na rzecz rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych.

44.

Przebudowa i rozbudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34, 35, 36 wraz z zagospodarowaniem podwórza.

2 000 000

przebudowa istniejących oficyn (3 budynki) wraz z głęboką modernizacją energetyczną, jeden budynek przeznaczony będzie dla osób starszych (18 mieszkań dla seniorów)

45.

Dzień Sąsiada

500 000

realizacja cyklicznych spotkań mieszkańców w obrębie kwartałów w formie zorganizowanej zabawy; organizator jest animatorem przedsięwzięcia, którego głównymi aktorami mają być sami mieszkańcy

46.

Wspieranie organizacji działających na rzecz społeczności OR

500 000

prowadzenie działalności kreatywnej i twórczej w oparciu o współpracę z różnymi środowiskami, majacą na celu uatrakcyjnienie kulturalne śródmieścia i zaktywizowanie mieszkańców kwartałów śródmiejskich

47.

REWITALIZACJA RAZEM – Kompleksowa rewitalizacja kwartału nr 23, w tym budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45

20 000 000

budowa budynku mieszkalno-usługowego, udostępnienie mieszkań przeznaczonych dla osób starszych, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe, w razie potrzeby z opieką dochodzącą zorganizowaną przez instytucje do tego powołane, obiekt i lokale dostosowane do częściowej niepełnosprawności mieszkańców

48.

Rewitalizacja Kwartału nr 36 ograniczonego ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Małkowskiego, Ks. Bogusława X, Bł. Kr. Jadwigi oraz aleją Wojska Polskiego

20 000 000

budowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem części lokali mieszkalnych dla osób starszych, w tym także mieszkanie dla wychowanków domu dziecka (inkubator); budowa lokalu usługowego przeznaczonego na Centrum Aktywności Lokalnej, żłobka oraz budynku plombowego z przeznaczeniem na usługi medyczne

49.

Programy mieszkaniowe Szczecińskiego TBS: „Dom dla seniora” , „Dom dla studenta”, „Dom na start”, „Dom dla dziecka”, „Dom dużej rodziny”

5 000 000

przygotowanie, we współpracy z Gminą Miasto Szczecin, oferty mieszkań na wynajem dla grup społecznych wymagających wsparcia

50.

Stworzenie na obszarze rewitalizacji sieci osiedlowych Klubów Juniora/Klubów Młodzieżowych

300 000

oferta wspierająca rozwiązanie problemu braku miejsca, w którym dzieci i młodzież mogą się spotkać i bezpiecznie spędzić wolny czas; częściowo projekt może się przyczynić do stworzenia warunków kreowania postaw liderskich

51.

„Rozwiń skrzydła” – seria warsztatów i spotkań dla młodzieży w celu poznania swoich predyspozycji oraz wymagań rynku pracy i dokonania świadomego wyboru ścieżki kariery zawodowej

100 000

seria warsztatów i spotkań dla młodzieży, umożliwienie młodym osobom poznania swoich predyspozycji, uzdolnień i preferencji w sferze zawodowej i zapoznania się z wymogami, realiami rynku pracy i z jego ofertą, szerzenie postaw przedsiębiorczych i pokazanie od strony praktycznej różnych opcji, takich jak sektor publiczny, prywatny (korporacje/małe firmy), trzeci sektor (ekonomia społeczna)

52.

Podniesienie poziomu funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu wnętrza podwórzowego – ul. Jagiellońska 80

400 000

zagospodarowanie wnętrza podwórzowego związane z wykonaniem nasadzeń zieleni, postawieniem ławek i innych elementów małej architektury, budową lokalnego mini placu zabaw, małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, wykonaniem nowej nawierzchni terenu oraz jego drenażu terenu

53.

Podniesienie poziomu funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu wnętrza podwórzowego Al. Piastów 73

400 000

zagospodarowanie wnętrza podwórzowego związane z wykonaniem nasadzeń zieleni, postawieniem ławek i innych elementów małej architektury, budową lokalnego mini placu zabaw, małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, wykonaniem nowej nawierzchni terenu oraz jego drenażu terenu

54.

Poprawa standardu technicznego i funkcjonalnego lokali mieszkalnych powiązana ze zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie, budowa partnerstwa oraz uatrakcyjnienie miejsc do życia dla rodzin

5 000 000

poprawa stanu technicznego lub funkcjonalnego lokali mieszkalnych oraz ograniczenia emisji spalin pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych źródłach ogrzewania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin i zasobu STBS sp. z o.o. poprzez m. in. wykonanie wc, łazienki, łazienki z wc  lub kuchni wraz z rozprowadzeniem odpowiednich instalacji i montażem urządzeń, zastąpienie źródeł ogrzewania na paliwo stałe (piece węglowe lub koksowe) czystszym systemem ogrzewania, tj. ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub z miejskiej sieci ciepłowniczej

55.

Poprawa standardu technicznego i funkcjonalnego lokali mieszkalnych powiązana ze zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Ks. Piotra Ściegiennego 3 oficyna

5 000 000

poprawa stanu technicznego lub funkcjonalnego lokali mieszkalnych poprzez likwidację toalet wspólnych zlokalizowanych poza lokalami mieszkalnymi oraz przebudowa i modernizacja lokali związana z wykonaniem w ich obrębie pomieszczeń łazienki z w.c., likwidację pieców na paliwo stałe oraz wprowadzenie instalacji c.w.u i c.o do lokali mieszkalnych (miejska instalacja sieciowa lub lokalna gazowa)

56.

Poprawa standardu technicznego i funkcjonalnego lokali mieszkalnych powiązana ze zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Ks. Piotra Ściegiennego 4 oficyna

5 000 000

poprawa stanu technicznego lub funkcjonalnego lokali mieszkalnych poprzez likwidację toalet wspólnych zlokalizowanych poza lokalami mieszkalnymi oraz przebudowa i modernizacja lokali związana z wykonaniem w ich obrębie pomieszczeń łazienki z w.c., likwidację pieców na paliwo stałe oraz wprowadzenie instalacji c.w.u i c.o do lokali mieszkalnych (miejska instalacja sieciowa lub lokalna gazowa)

57.

Poprawa standardu technicznego i funkcjonalnego lokali mieszkalnych powiązana ze zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Ks. Piotra Ściegiennego 5 oficyna

5 000 000

poprawa stanu technicznego lub funkcjonalnego lokali mieszkalnych poprzez likwidację toalet wspólnych zlokalizowanych poza lokalami mieszkalnymi oraz przebudowa i modernizacja lokali związana z wykonaniem w ich obrębie pomieszczeń łazienki z w.c., likwidację pieców na paliwo stałe oraz wprowadzenie instalacji c.w.u i c.o do lokali mieszkalnych (miejska instalacja sieciowa lub lokalna gazowa)

58.

Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 50.

2 000 000

renowacja części wspólnych zabytkowego budynku, budowa dźwigu osobowego, komory śmietnikowej i innych niezbędnych pomieszczeń technicznych, przebudowa i modernizacja mieszkań oraz adaptacja poddasza na lokale mieszkalne

59.

Adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 50 na cele usługowe

500 000

renowacja części budynku w celu zmiany funkcji lokali na funkcję usługową

60.

Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 52

2 000 000

renowacja części wspólnych zabytkowego budynku, budowa dźwigu osobowego oraz komory śmietnikowej i pomieszczeń technicznych

61.

Adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 na cele usługowe

500 000

renowacja części budynku w celu zmiany funkcji lokali na funkcję usługową

62.

Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Śląskiej 2 oficyna

5 000 000

kompleksowa modernizacja lokali mieszkalnych i części wspólnych

63.

Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Śląskiej 3 oficyna

5 000 000

kompleksowa modernizacja lokali mieszkalnych i części wspólnych

64

Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Więckowskiego 3 oficyna prawa i lewa

5 000 000

kompleksowa modernizacja lokali mieszkalnych i części wspólnych

65.

Renowacja budynku przy ul. Więckowskiego 5

5 000 000

renowacja części wspólnych zabytkowego budynku, zagospodarowanie terenu z dojazdami, miejscami postojowymi, zielenią oraz uzbrojeniem podziemnym

66.

Adaptacja  części budynku przy ul. Więckowskiego 5 na cele usługowe

500 000

renowacja części budynku w celu zmiany funkcji lokali na funkcję usługową

67.

Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Więckowskiego 6 oficyna

5 000 000

kompleksowa modernizacja lokali mieszkalnych i części wspólnych

68.

Zagospodarowanie fragmentu wnętrza kwartału nr 21

1 500 000

wykonanie w pasie terenu przy budynkach zieleni, chodników, miejsc postojowych, wiat śmietnikowych, małej architektury, oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej

69.

Renowacja kamienicy przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie

2 230 052

prace remontowe związane z naprawą oraz estetyzacją części wspólnych oraz zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko

70.

Akademia Liderów Miejskich i Aktywistów (ALMA)

360 000

identyfikacja i wsparcie edukacyjno-organizacyjne potencjalnych liderów miejskich i aktywistów w taki sposób, by zyskali odpowiednie kompetencje do samodzielnego działania w przestrzeni miejskiej oraz aktywizowania mieszkańców do angażowania się w działania lokalne i obywatelskie

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju RP i Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i został wybrany w konkursie na „Modelową rewitalizację miast”.
Wysokość przyznanej dotacji: 3.762.090 zł.
Łączna wysokość projektu (kwota dotacji 90% i wkład własny 10%) wynosi 4.180.100 zł.
Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.
Umowa dotacyjna z Ministerstwem Rozwoju została podpisana w dniu 1 sierpnia 2016 r. Termin realizacji projektu został ustalony na dzień 30 listopada 2019 r.