Plan dla Łasztowni – gotowy

 

Więcej przestrzeni publicznych, bulwarów, placów i zieleni, a zamiast wielkopowierzchniowego obiektu handlowego – śródmiejska zabudowa – tak w skrócie przedstawia się gotowy projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla Łasztowni.                    

Ponad 174 ha w ścisłym, historycznym (portowym) centrum naszego miasta zyska nowe możliwości i przejrzysty plan na przyszłość dzięki zmianie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan po publicznym wyłożeniu i intensywnej dyskusji na ten temat zyskał już swój ostateczny kształt i jest gotowy do uchwalenia.

– Celem planu jest zapewnienie optymalnych warunków do przeprowadzenia transformacji funkcjonalno-przestrzennej wysp Łasztowni i Wyspy Grodzkiej, włączenie wysp do obszaru cenotwórczego miasta i ich reurbanizacja z poszanowaniem tradycji miejsca i portowego krajobrazu – mówi Zofia Fiuk  – Dymek, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego. – Na terenie Łasztowni występuje również zabytkowa struktura o istotnym znaczeniu dla portowej historii Szczecina. Cały teren podlega ochronie konserwatorskiej z tytułu wpisu do rejestru zabytków (zespół portu wolnocłowego i zespół rzeźni miejskiej) oraz ustanowionych stref ochrony konserwatorskiej.

Nowy plan to m.in. utrzymanie, rozwój i umożliwienie kontynuacji funkcji produkcyjnych, składowych, magazynowych na terenach prowadzonej działalności (Centrum Logistyczne „Gryf”, Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego „Gryf”, itp.), likwidacja możliwości lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i wprowadzenie śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej w miejscu Przedsiębiorstwa Przemysłu Cukierniczego „Gryf”, wprowadzenie jeszcze większej ilości zieleni na placach, bulwarach, czy obowiązku zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury w terenach śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej.

Projekt zakłada również wprowadzenie nawierzchni miejsc parkingowych jako częściowo przepuszczalnych oraz wykreowanie frontów wodnych na podstawie inspiracji historyczną kompozycją spichlerzy Lasztowni.

Nowe elementy planu:

więcej przestrzeni publicznych bulwarów, placów, układów alejowych;

więcej zieleni urządzonej publicznie dostępnej lub ogólnodostępnej, o różnej formie i roli – dostępnej w promieniu 300 m;

2 nowe parki z brzegiem naturalnym – cała Wyspa Grodzka, teren wzdłuż Bulwaru Gdańskiego;

skwery i obsadzenia alejowe wzdłuż ul. Władysława IV oraz przed centrum usługowo-kongresowym;

obowiązek obsadzeni drzewami we wskazanych terenach elementarnych;

udział do 50% powierzchni biologicznie czynnej na wskazanych placach publicznych;

obowiązek realizacji zwartego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkalnictwa proporcjonalnie do ilości mieszkań;

obowiązek realizacji błękitno-zielonej infrastruktury;

rozrzedzenie zabudowy na Nabrzeżu Starówka na rzecz placów publicznych, wykształcenie przestrzeni publicznych wokół Morskiego Centrum Nauki i centrum usługowo-kongresowego z ekspozycją tych dominant;

Zasadnicza zmiana podejścia do zasad obsługi komunikacyjnej wyspy:

wprowadzenie linii tramwajowej most Kłodny – ul. Władysława IV (Stare Miasto – Łasztownia);

3 nowe lokalne przeprawy mostowe: most Kłodny i 2 mosty pieszo-rowerowe łączące bulwary Stare Miasto – Łasztownia;

wyznaczenie Strefy Ruchu Uspokojonego na północ od Trasy Zamkowej z preferencją przestrzeni pieszych i pieszo jezdnych;

więcej powierzchni komunikacyjnej przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów;

obniżenie klasy ul. Energetyków (Studium 2022) oznacza możliwości kształtowania przekroju, skrzyżowań, podniesienia bezpieczeństwa;

zwolnienie z bilansu parkingowego struktur zabytkowych, obniżone wskaźniki parkingowe z myślą o śródmiejskiej wyspie dla pieszych, a nie dla samochodów;

zwiększenie możliwości funkcjonalnych i inwestycyjnych zabytkowego  zespołu dawnej rzeźni miejskiej;

zwiększenie możliwości inwestycyjnych i rozwojowych istniejących struktur portowych (produkcyjnych, magazynowych, składowych).

Porównanie planów w liczbach:


Materiały do pobrania:

MWGL_3_slajd1

MWGL_3_slajd2