Organizacje z pomysłem na działanie poszukiwane

Propozycje przygotowania i realizacji programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” można składać do 18 marca 2019 r.

 

Organizacja, której zostanie zlecone zadanie powinna przedstawić w ofercie program animacji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji, tj. osiedla Centrum, Śródmieście-Zachód i Turzyn, w szczególności mieszkańców kwartałów zabudowy mieszkaniowej przy Alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów, z określeniem sposobu realizacji programu – atrakcyjnego, adekwatnego do celów zadania i odpowiedniego dla danej grupy wiekowej (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze).

Możliwe jest zorganizowanie wydarzeń w przestrzeni publicznej lub w lokalu – o odpowiedniej powierzchni dla przewidywanej liczby osób, na obszarze rewitalizacji.

Organizacja powinna zorganizować co najmniej pięć wydarzeń/działań/aktywności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. Temat i sposób realizacji wydarzeń pozostawia się do decyzji organizacji. Terminy organizacji wydarzeń muszą obejmować zarówno godziny poranne jak i popołudniowe, w tym co najmniej jedno wydarzenie weekendowe. Preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie. Nie dopuszcza się pobierania opłat za udział w jakichkolwiek wydarzeniach organizowanych w ramach niniejszego zadania.

Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 60 000,00 zł.

Środki przyznane w formie dotacji należy wykorzystać do dnia 11 czerwca 2019 roku.

Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 18 marca 2019 roku. Będzie brana pod uwagę data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Więcej:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=6E6A203D01DB41AEA81DA5C246DBDC53