Modelowa Rewitalizacja Miast

Śródmieście wymaga zmian, które przywrócą jego funkcję, wizerunek i stworzą przyjazne warunki do życia. Wymaga działań ożywiających i wzmacniających osłabione obszary – działań rewitalizacyjnych – ale nie rozumianych tylko jako remonty, przebudowy czy renowacje. Poprawa warunków technicznych, jakości przestrzeni publicznej i środowiska musi postępować jednocześnie z polepszeniem warunków zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwiązania wielu problemów społecznych. Podstawą we wprowadzaniu zmian jest dialog z mieszkańcami i poszukiwanie narzędzi współpracy.

Ambitne cele Szczecina w sferze rewitalizacji zostały objęte projektem pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, który z uwagi na unikatowe rozwiązania otrzymał dotację w konkursie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pn. „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

Ten unikatowy w skali kraju program wsparcia miał za zadanie opracowanie wzorców (modeli) rewitalizacji, które będą dla innych samorządów inspiracją do podejmowania bardziej efektywnych działań w sferze rewitalizacji.

Do I etapu konkursu zgłoszono 240 propozycji projektów, z których do kolejnego dostało się 57. W drugim etapie samorządy rozwijały wcześniejsze propozycje przygotowując projekty – otrzymały wówczas wsparcie edukacyjne oraz eksperckie ze strony Ministerstwa. Dofinansowanie, którego łączna wartość to blisko 43,7 mln zł, przewidziano dla 20 najlepiej ocenionych projektów.

Szczecin uplasował się na 10 miejscu listy rankingowej z 4 najwyższą kwotą dofinansowania wynoszącą 3 762 090 zł. Łączną wartość projektu określono na kwotę 4 180 100,00 zł. Projekt był realizowany od 1 marca 2016 roku i będzie trwał do 30 czerwca 2019 roku.

Działania zaplanowane w projekcie koncentrowały się wokół poprawy jakości przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego, warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Towarzyszyły im różnorakie przedsięwzięcia społeczne.

Poniżej przedstawiamy główne obszary działań w ramach projektu Modelowej Rewitalizacji Miast, jakie zaplanowano w celu ożywienia Śródmieścia Szczecina:

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W OBSZARZE ALEI WOJSKA POLSKIEGO W SZCZECINIE

Do najważniejszych zadań szczecińskiej rewitalizacji należało odpowiedź na pytanie
o funkcję alei Wojska Polskiego. W tym celu miasto ogłosiło konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy placem Zwycięstwa i placem Szarych Szeregów wraz z terenami i ulicami sąsiadującym.

Konkurs został rozstrzygnięty w listopadzie 2017 r. Zwycięską pracę można obejrzeć tutaj.

W wyniku konkursu powstanie dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę dla inwestycji polegającej na przebudowie alei Wojska Polskiego.

Więcej informacji nt. planowanej inwestycji oraz wizualizacje projektu znajdą Państwo w zakładce „Aleja Wojska Polskiego.

ŚRODEK. ŚRÓDMIEJSKI PUNKT SĄSIEDZKI

Chodź do ŚRODKA!

W centrum Szczecina od 2017 roku działa ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki. Tu mieszkańcy całego miasta mogą uzyskać informacje na temat realizowanego procesu rewitalizacji, którego osią główną jest przebudowa śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego. Ta niegdyś niezwykle prestiżowa przestrzeń publiczna utraciła swój urok i to na niej – niejako symbolu zmian w Śródmieściu – koncentrował się projekt „Modelowej rewitalizacji”, w ramach którego powstał także ŚRODEK. Wspomniana rewitalizacja dotyczy trzech centralnie położonych osiedli Szczecina: Centrum, Śródmieście-Zachód i Turzyn. To niejednorodny, rozległy teren, który w ostatnim czasie stał się areną intensywnych działań związanych z „miękką stroną rewitalizacji”.

Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne OSWAJANIE SZTUKI, prowadzące Punkt od początku, jako cele ŚRODKA określiło – oprócz wstępnie określonej funkcji informacyjno-konsultacyjnej – wzmacnianie poczucia przynależności do Śródmieścia oraz wspieranie inicjatyw aktywnych mieszkańców. Zespół Punktu to praktycy i specjaliści w obszarze działań społeczno-kulturalnych, którzy zapraszają do współpracy ekspertów z różnych dziedzin – od menedżerów kultury i przedstawicieli nauki, przez animatorów i aktywistów, po twórców i przedsiębiorców. Od pierwszego dnia działalności ŚRODEK wychodzi w przestrzeń publiczną z działaniami projektowanymi z myślą o różnych grupach odbiorców, najczęściej jednak stawiając na inkluzywność i różnorodność. Punkt jest miejscem spotkań i zapleczem działań plenerowych (w tym dwóch dużych wydarzeń realizowanych z dziesiątkami lokalnych podmiotów: Święta Śródmieścia i Rajskich dni na Rayskiego), organizatorem bezpłatnych wydarzeń dla mieszkańców (jak spacery, warsztaty, gry miejskie, podwórkowe pokazy filmów czy koncerty), ale też przestrzenią dla potencjalnych lokalnych liderów, którzy wprowadzają mikro zmiany w swoim sąsiedztwie. Wspólnym mianownikiem jest zawsze miasto i troska o to, co najbliżej: na klatce schodowej, na podwórku, ulicy, w parku po sąsiedzku.

ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki

ul. bł. Królowej Jadwigi 43/u1, 70-300 Szczecin

www.facebook.com/SrodekSzczecin 

www.srodek.szczecin.pl  / www.oswajaniesztuki.pl 

srodek@oswajaniesztuki.pl  / kontakt@oswajaniesztuki.pl 

OPRACOWANIE AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) jest podstawowym narzędziem planowanych działań rewitalizacyjnych. Jest to gminny dokument określający obszary znajdujące się w stanie kryzysowym i przeznaczone do objęcia wsparciem, a także wskazujący cele i kierunki działań zmierzających do wyprowadzenia obszarów z tego stanu. LPR bazuje na szczegółowych analizach różnorodnych zagadnień w sferach społecznej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej, środowiskowej i gospodarczej.

Z treścią Lokalnego Programu Rewitalizacji można zapoznać się na stronie:

www.szczecin.pl/rewitalizacja

Więcej na temat LPR znajdą państwo z zakładce  Lokalny Program Rewitalizacji”.

ORGANIZACJA CYKLU PORAD EKSPERCKICH DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU REWITALIZACJI

W marcu i kwietniu 2018 r. mieszkańcy miasta mieli okazję bezpłatnie skorzystać z porad specjalistów zakresie prawa, pomocy w założeniu działalności gospodarczej, spraw mieszkaniowych, lokatorskich i ochrony środowiska oraz wielu innych.

Kolejna edycja bezpłatnych porad eksperckich dla mieszkańców odbędzie się w I połowie 2019 roku. Informacje na ten temat będą dostępne w zakładce „Aktualności”.

REALIZACJA PROGRAMU ANIMACJI SPOŁECZNEJ W PROCESIE REWITALIZACJI

otychczasowe działania w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast to nie tylko formalne spotkania z partnerami rewitalizacji w ramach konsultacji czy warsztatów. To także działania nastawione na bezpośredni kontakt z mieszkańcami.

Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie Sztuki” od 2017 roku prowadzi na obszarze rewitalizacji  przy ul. Królowej Jadwigi 44 b (kwartał nr 23) punkt konsultacyjno-informacyjny. Organizacja  realizuje również projekt „Oswajanie rewitalizacji – punkt konsultacyjny w Śródmieściu” promując budowanie więzi sąsiedzkich, zacieśniania kontaktów międzyludzkich.

Kolejnym projektem dla obszaru rewitalizacji była „Akcja – Reaktywacja”, prowadzona przez Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki wraz ze Stowarzyszaniem Media Dizajn. Stowarzyszenia zorganizowały m.in. spotkanie w alei Wojska Polskiego, w trakcie którego usunięto  z chodnika parkujące samochody, a na uzyskanej w ten sposób przestrzeni zorganizowano wystawę rękodzieła mieszkańców i pchli targ. Organizacja przygotowała spotkania sąsiedzkie, festyny i wystawy dla dzieci, warsztaty dla młodzieży, spotkania sąsiedzkie, akcje i wydarzenia, które wpływają na ożywienie centrum miasta.

W 2018 roku stowarzyszenia kontynuują działalność na obszarze rewitalizacji. Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie Sztuki” realizuje projekt „miasTOmy – program animacji społecznej na obszarze rewitalizacji”, natomiast Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki projekt „Tu Centrum.Szczecin – Obiekt Kreatywny Jadwiga i Plenery”.  Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych przez  stowarzyszenia.

Więcej o dotychczasowych działaniach animacyjnych znajdą Państwo z zakładce „Kalendarium”, natomiast o działaniach planowanych w zakładce „Aktualności”.

BADANIA, ANALIZY, MODELE

 1. Badania socjologiczne wśród mieszkańców wśród mieszkańców 5 kwartałów zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanych przy alei Wojska Polskiego.

  Celem badań było uzyskanie danych i informacji służących opracowaniu koncepcji zagospodarowania wnętrz 5 kwartałów zabudowy mieszkaniowej, wyznaczenie priorytetów niezbędnych do przeprowadzania zmian w obszarze, poznanie oczekiwań mieszkańców na temat tych zmian.
  Z treścią raportu z badań można zapoznać się tutaj.
  Efektem przeprowadzonych badań było opracowanie koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałów oznaczonych numerami: 8, 9, 25, 38, 39.

 2. Analizę zadłużenia lokali komunalnych na obszarze rewitalizacji wraz z opracowaniem propozycji prawno-finansowych ich oddłużenia
  Analiza pozwoliła na poznanie głównych przyczyn zadłużenia lokali komunalnych. W opracowaniu przedstawiono także propozycje dotyczące oddłużenia lokali i przykłady skutecznych działań w innych miastach.Analiza pozwoli na wypracowanie nowych mechanizmów, które zachęcą mieszkańców do współpracy z urzędnikami przy rozwiązaniu problemów ze spłatą zadłużenia i uniknięciem ich w przyszłości.Z treścią analizy można zapoznać się tutaj.
 3. Zestaw analiz społeczno-gospodarczych, w tym:
  – analizę możliwości, zakresu i sposobu zaangażowania podmiotów ekonomii społecznej działających na obszarze rewitalizacji w aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców,
  – analizę możliwości aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji, w szczególności osób długotrwale bezrobotnych oraz po 50. roku życia wraz z propozycjami działań aktywizujących,
  – analizę potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz programu funkcjonowania świetlicy środowiskowej/ centrum obywatelskiego.Wykonane analizy stanowią materiał pomocniczy przy organizacji procesu rewitalizacji, rozpoznaniu możliwości zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych do współpracy oraz zaplanowaniu kolejnych działań na obszarze rewitalizacji, odzwierciedlających oczekiwania mieszkańców.Z treścią analiz można zapoznać się tutaj.
 4. Wykonanie modelu ruchu, analizy parkowania, koncepcji uspokojenia ruchu samochodowego oraz zwiększenia dostępności obszaru komunikacją publiczną dla Śródmieścia Szczecina
  Głównym celem było opracowanie modelu ruchu dla śródmieścia oraz zaprojektowanie spójnych rozwiązań w zakresie przestrzeni publicznych – ulic i placów – tj. analizy parkowania w śródmieściu, koncepcji uspokojenia ruchu i zwiększenia dostępności komunikacji publicznej dla obszaru rewitalizacji, w obszarze ulic: Piłsudskiego, Piastów, Krzywoustego, placu Zwycięstwa, Niepodległości i alei Jana Pawła II.Opracowanie dostępne jest tutaj.

OPRACOWANIE EKSPERTYZ TECHNICZNYCH, INWENTARYZACJI BUDOWLANYCH I AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH KOMUNALNYCH OFICYN MIESZKALNYCH WE WNĘTRZACH KWARTAŁÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY ALEI WOJSKA POLSKIEGO

Opracowaniem objęto 20 budynków mieszkalnych (oficyn) położonych we wnętrzach kwartałów zlokalizowanych przy alei Wojska Polskiego w Szczecinie, będących z zarządzie: Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.:

 • Aleja Wojska Polskiego 14-of, 48-of, 51-of, 54-of, 55-of, 56-of, 59-of,
 • Boh. Getta Warszawskiego 17-of prawa i 17-of wprost,
 • Aleja Piastów 67-of lewa i 67-of prawa, 72-of, 73-of,
 • Ściegiennego 2-of lewa i prawa, 3-of, 4-of, 5-of, 67-of lewa i prawa.

Wykonanie ekspertyzy zaplanowano na koniec lipca 2018 r.

OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA WNĘTRZ KWARTAŁÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY ALEI WOJSKA POLSKIEGO OZNACZONYCH NUMERAMI 8, 9, 25, 38, 39

Zadanie jest przygotowywane. Celem opracowania jest uzyskanie opracowań projektowych – koncepcji architektonicznej i urbanistycznej – wnętrz kwartałów nr 8, 9, 25, 38, 39 Śródmieścia Szczecina.

Koncepcje opracowane będą z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwania mieszkańców ww. kwartałów oraz zgodnie z celami rewitalizacji, określonymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin. Podstawą do opracowania koncepcji będą wyniki „Badań socjologicznych zrealizowanych wśród mieszkańców 5 kwartałów zabudowy mieszkaniowej”.

Przygotowane wstępne koncepcje zostaną zaprezentowane mieszkańcom podczas spotkań w kwartałach, podczas których będą mogli wyrazić swoje opinie nt. zaproponowanego zagospodarowania przestrzeni.  Informacje nt. terminu spotkania będzie podana w zakładce „Aktualności”.

PROJEKT PN. „WSTĄP DO ŚRÓDMIEŚCIA”

Przedmiotem projektu będzie wykonanie inwentaryzacji i analizy przyczyn występowania pustych lokali usługowych na obszarze rewitalizacji oraz ich potencjału. Kolejnym krokiem będzie opracowanie informacji na temat istniejących punktów usługowych na tym obszarze oraz opracowanie propozycji działań aktywizujących wykorzystanie lokali. Powstanie model współpracy z właścicielami i użytkownikami lokali usługowych w zakresie aranżacji witryn i reklam oraz estetyki budynków.

Projekt „Wstąp do Śródmieścia” ma stanowić kompleksowe zadania dot. ożywienia gospodarczego na obszarze rewitalizacji, od diagnozy do propozycji rozwiązań i wdrożenia niektórych z nich, np. strony internetowej i aplikacji na telefon. Projekt będzie realizowany w I połowie 2019 r.

Informacje nt. realizacji projektu będą podane w zakładce „Aktualności

ORGANIZACJA SPOTKAŃ (FESTYNÓW) NA OBSZARZE REWITALIZACJI

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie spotkań sąsiedzkich w alei Wojska Polskiego.

Celem spotkań będzie integracja mieszkańców Śródmieścia z innymi użytkownikami obszaru rewitalizacji, pobudzenie aktywności i odpowiedzialności za wspólną przestrzeń, pobudzenie więzi sąsiedzkich i aktywnego, wspólnego spędzenia czasu. Wszelkie atrakcje dla uczestników spotkania oraz poczęstunek będą bezpłatne.

Podczas spotkań mieszkańcy będą także mieli możliwość zapoznania się z projektem Rewitalizacji Alei Wojska Polskiego, działalnością Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego „ŚRODEK” oraz planami miasta w zakresie rewitalizacji.

Informacje nt. terminów i miejsc spotkań będą podane w zakładce „Aktualności”, na plakatach i ulotkach w Śródmieściu.

ORGANIZACJA WARSZTATÓW Z ZAKRESU ESTETYKI I KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

We współpracy z organizacjami pozarządowymi i uczelniami wyższymi zorganizowane zostały warsztaty dla mieszkańców, których zakres obejmował zagadnienia projektowania przestrzeni (np. podwórze, ogródek, przedogródek), poprawy estetyki budynków, aranżacji witryn, szyldów i reklam, wystroju wnętrz, jak również rozumienia zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Celem warsztatów było budowanie świadomości społecznej i kształcenie wrażliwości mieszkańców na jakość otoczenia z wykorzystaniem wiedzy i praktycznych umiejętnościach z zakresu architektury i planowania przestrzeni. Udział w warsztatach będzie bezpłatny.

Informacje nt. terminów i miejsc, w których odbyły się warsztaty były podane w zakładce „Aktualności”, na plakatach i ulotkach w Śródmieściu.

Poznajmy się! Zobacz podsumowanie działań w ramach projektu Modelowej Rewitalizacji Miast w filmie zrealizowanym na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.