Odkryj szczecin na nowo
Szczecin 2050
NrTytuł projektuIkona

1.

Mieszkania chronione dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

działania społeczne

2.

Mieszkania chronione wspomagane dla osób w podeszłym wieku: Ul. Sikorskiego 3; Ul. Pocztowa 19; Ul. Stołczyńska 134 (poza OR), Ul. Boh. Warszawy 98; Ul. Ściegiennego 67

działania społeczne

3.

Mieszkania chronione wspomagane dla osób w podeszłym wieku: Al. Piastów 16, Al. Wojska Polskiego 53; Ul. Mickiewicza 69b (poza OR)

działania społeczne

4.

Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w tym zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych i sportowych dla mieszkańców OR

działania społeczne

5.

Dzienny Dom dla Seniora „Dzienny Dom Senior +”

działania społeczne

6.

Rewitalizacja wnętrza kwartału zamkniętego ulicami: Mickiewicza, Bohaterów Warszawy, 5 Lipca, Tarczyńskiego w Szczecinie wraz z reorganizacją zagospodarowania przestrzennego i remontem

zagospodarowanie terenu

7.

Aktywizacja mieszkańców z wykorzystaniem Lokalu KREATYWNEGO przy ul. Jadwigi 2

działania społeczne

8.

Renowacja i adaptacja na potrzeby ożywienia społeczno – gospodarczego parteru zabytkowej narożnej kamiennicy przy zbiegu ul. 5 lipca i ul. Pocztowej w Szczecinie

działania gospodarcze

9.

Renowacja wielkomiejska z udziałem odnawialnych źródeł energii – CENTRUM ENERGII

działania ekologiczne

10.

Rewitalizacyjny Fundusz Grantowy

działania wspierające NGO

11.

Remont lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność organizacji pozarządowych

działania wspierające NGO

12.

Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy Placem Zwycięstwa i Placem Szarych Szeregów

zagospodarowanie terenu

13.

RE-KREACJA centrum Szczecina

działania kulturalne

14.

Kultura zaprasza – do centrum Szczecina

działania kulturalne

15.

Rewitalizacja kulturowa centrum miasta – oferta programowa organizacji pozarządowych

działania kulturalne

16.

Program aktywizacji osób bezrobotnych

działania gospodarcze

17.

Mama nigdy nie jest sama! – cykl zajęć i spotkań w Fundacji Macierzanka

działania społeczne

18.

Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe przy ul. Stoisława 4

działania kulturalne

19.

Przygotowanie i realizacja programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji

działania społeczne

20.

Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego na obszarze rewitalizacji

działania społeczne

21.

Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Ks.  Bogusława X 47

przebudowy, rozbudowy, renowacje budynków

22.

Adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 47 na cele usługowe

działania gospodarcze

23.

Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 49

przebudowy, rozbudowy, renowacje budynków

24.

Adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 49 na cele usługowe

działania gospodarcze

25.

Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 92

przebudowy, rozbudowy, renowacje budynków

26.

Adaptacja części budynku przy ul. Jagiellońskiej 92 na cele usługowe

działania gospodarcze

27.

Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 94

przebudowy, rozbudowy, renowacje budynków

30.

Adaptacja części budynku przy ul. Jagiellońskiej 94 na cele usługowe

działania gospodarcze

29.

Kompleksowa renowacja budynków przy ul. Obr. Stalingradu 20/21 oficyny

przebudowy, rozbudowy, renowacje budynków

30.

Rozbudowa i adaptacja części budynków przy ul. Obr. Stalingradu 20/21 oficyny na cele usługowe

działania gospodarcze

31.

Zagospodarowanie kwartału nr 34

zagospodarowanie terenu

32.

Zagospodarowanie kwartału nr 38

zagospodarowanie terenu

33.

Zielone Przedogródki Szczecina

zagospodarowanie terenu

34.

Pałac Muzyki i Sztuki

działania kulturalne

35.

Projekt „Wstąp do Śródmieścia”

działania gospodarcze

36.

Kino Teatr „Pod Złotym Leszczem” i Galeria Wzorcowa

działania kulturalne

37.

Zagospodarowanie fragmentu alei Jana Pawła II – pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie – z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom

zagospodarowanie terenu

38.

Rewitalizacja budynku poprzemysłowego położonego przy ul. Jagiellońskiej 34b na cele mieszkaniowe oraz aktywizacji fizycznej.

przebudowy, rozbudowy, renowacje budynków

39.

Przebudowa budynku mieszkalnego na działce nr 115

przebudowy, rozbudowy, renowacje budynków

40.

Aranżacja przestrzeni na terenie użytkowanym wieczyście przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego  Krzyża w Szczecinie

zagospodarowanie terenu

41.

Międzypokoleniowy Dom Kultury Turzyn

działania kulturalne

42.

Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 6

przebudowy, rozbudowy, renowacje budynków

43.

Rewitalizacja budynku przy ul. Stoisława 2 w Szczecinie w celu zwiększenia aktywności gospodarczej OR

działania gospodarcze

44.

Przebudowa i rozbudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34, 35, 36 wraz z zagospodarowaniem podwórza.

przebudowy, rozbudowy, renowacje budynków

45.

Dzień Sąsiada

działania społeczne

46.

Wspieranie organizacji działających na rzecz społeczności OR

działania wspierające NGO

47.

REWITALIZACJA RAZEM – Kompleksowa rewitalizacja kwartału nr 23, w tym budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45

zagospodarowanie terenu

48.

Rewitalizacja Kwartału nr 36 ograniczonego ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Małkowskiego, Ks. Bogusława X, Bł. Kr. Jadwigi oraz aleją Wojska Polskiego

zagospodarowanie terenu

49.

Programy mieszkaniowe Szczecińskiego TBS: „Dom dla seniora” , „Dom dla studenta”, „Dom na start”, „Dom dla dziecka”, „Dom dużej rodziny”

działania społeczne

50.

Stworzenie na obszarze rewitalizacji sieci osiedlowych Klubów Juniora/Klubów Młodzieżowych

działania społeczne

51.

„Rozwiń skrzydła” – seria warsztatów i spotkań dla młodzieży w celu poznania swoich predyspozycji oraz wymagań rynku pracy i dokonania świadomego wyboru ścieżki kariery zawodowej

działania gospodarcze

52.

Podniesienie poziomu funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu wnętrza podwórzowego – ul. Jagiellońska 80

zagospodarowanie terenu

53.

Podniesienie poziomu funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu wnętrza podwórzowego Al.Piastów 73

zagospodarowanie terenu

54.

Poprawa standardu technicznego i funkcjonalnego lokali mieszkalnych powiązana ze zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie, budowa partnerstwa oraz uatrakcyjnienie miejsc do życia dla rodzin

działania ekologiczne

55.

Poprawa standardu technicznego i funkcjonalnego lokali mieszkalnych powiązana ze zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Ks. Piotra Ściegiennego 3 oficyna

działania ekologiczne

56.

Poprawa standardu technicznego i funkcjonalnego lokali mieszkalnych powiązana ze zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Ks. Piotra Ściegiennego 4 oficyna

działania ekologiczne

57.

Poprawa standardu technicznego i funkcjonalnego lokali mieszkalnych powiązana ze zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Ks. Piotra Ściegiennego 5 oficyna

działania ekologiczne

58.

Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 50

przebudowy, rozbudowy, renowacje budynków

59.

Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 50

działania gospodarcze

59.

Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 52

przebudowy, rozbudowy, renowacje budynków

60.

Adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 na cele usługowe

działania gospodarcze

62.

Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Śląskiej 2 oficyna

przebudowy, rozbudowy, renowacje budynków

63.

Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Śląskiej 3 oficyna

przebudowy, rozbudowy, renowacje budynków

64.

Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Więckowskiego 3 oficyna prawa i lewa

przebudowy, rozbudowy, renowacje budynków

65.

Renowacja budynku przy ul. Więckowskiego 5

przebudowy, rozbudowy, renowacje budynków

66.

Adaptacja  części budynku przy ul. Więckowskiego 5 na cele usługowe

działania gospodarcze

67.

Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Więckowskiego 6 oficyna

przebudowy, rozbudowy, renowacje budynków

68.

Zagospodarowanie fragmentu wnętrza kwartału nr 21

zagospodarowanie teren

69.

Renowacja kamienicy przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie

przebudowy, rozbudowy, renowacje budynków

70.

Akademia Liderów Miejskich i Aktywistów (ALMA)

działania wspierające NGO

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju RP i Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i został wybrany w konkursie na „Modelową rewitalizację miast”.
Wysokość przyznanej dotacji: 3.762.090 zł.
Łączna wysokość projektu (kwota dotacji 90% i wkład własny 10%) wynosi 4.180.100 zł.
Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.
Umowa dotacyjna z Ministerstwem Rozwoju została podpisana w dniu 1 sierpnia 2016 r. Termin realizacji projektu został ustalony na dzień 30 listopada 2019 r.