Doradca ds. rewitalizacji wybrany

Po przeanalizowaniu jedynej oferty złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu pn. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” została ona wybrana do realizacji w/w zadań.

Jedyną ofertę w w/w postępowaniu złożyła Renata Bielaszewska – Mamzer, która wraz z współpracownikiem będzie realizowała zadania doradcy ds. rewitalizacji tzn. m.in.:

– współpracy przy aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin,

– współpracy przy opracowaniu modelu współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie działań poprawiających estetykę budynków mieszkalnych oraz modelu współpracy z właścicielami i użytkownikami lokali usługowych w zakresie aranżacji witryn i reklam,

– uczestniczenie w roli mediatora w konsultacjach społecznych, spotkaniach ze wspólnotami, organizowaniu warsztatów dla mieszkańców na terenie wnętrza kwartału zabudowy mieszkaniowej (podwórka), w tym zorganizowaniu uporządkowania przestrzeni podwórka poprzez drobne prace remontowe oraz wprowadzenie zieleni i małej architektury,

– współpracy z uczelniami wyższymi (kierunki architektonicznie, artystyczne) w celu wypracowania pomysłów na zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej,

– organizacji warsztatów tematycznych, czy cykli spotkań z mieszkańcami: porady prawne, spotkania z ekspertami z danych dziedzin – współpraca z socjologami, ekspertami z zakresu rewitalizacji, mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, przedsiębiorczości, pomocy społecznej, przepisów prawnych i innymi,

– Wszystkie zadania będą wykonywane każdorazowo po zatwierdzeniu przez nas comiesięcznego harmonogramu działań doradcy – mówi Jarosław Bondar, architekt miasta.

Funkcja doradcy ds. rewitalizacji jest jednym z punktów, które Miasto Szczecin musi zrealizować w ramach umowy dotacyjnej otrzymanej dzięki uczestnictwu w konkursie na „Modelową rewitalizację miast” .
Wynagrodzenie doradcy zostanie w całości pokryte ze środków zewnętrznych. Na przygotowanie projektu rewitalizacji alei Wojska Polskiego miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 3 752 090,00 zł ze środków rządowych oraz unijnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Łączna wysokość projektu (kwota dotacji 90% i wkład własny 10%) wynosi 4.180.100 zł.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 305 500,00 zł brutto.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.