Coraz bliżej GPR

Coraz bliżej GPR

To będzie ważny dokument dla Szczecina. Czeka nas czas badań, analiz i rozmów z mieszkańcami obszaru rewitalizacji.

Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2024 – 2034 dla Szczecina podejmie się konsorcjum: Instytut Badawczy IPC z Wrocławia wraz z Lider Projekt z Poznania. Prace będą prowadzone w trzech etapach i potrwają ponad rok. Do zadań konsorcjum będzie należało m.in. opracowanie dokumentu, przeprowadzenie konsultacji społecznych, oraz uzyskanie niezbędnych stanowisk i opinii wskazanych instytucji.

Gminny Program Rewitalizacji(GPR) to podstawa działań rewitalizacyjnych, umożliwia ich kompleksowe prowadzenie na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności. GPR określa, na podstawie wyników diagnozy, cele rewitalizacji oraz kierunki działań, za pośrednictwem których wskazany obszar ma zostać zrewitalizowany oraz zawiera opis przedsięwzięć, które będą realizowane na tym obszarze.

Obszar rewitalizacji

Obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 10,58 km2, ok. 3,5% powierzchni miasta i zamieszkiwany jest przez około 88 229 osób, tj. ok. 24% mieszkańców Szczecina (szacunki nie uwzględniają wyłączenia z obszaru rewitalizacji terenów niezwartej zabudowy mieszkaniowej zamieszkiwanych przez ułamkowy odsetek mieszkańców osiedli wskazanych do rewitalizacji).

Zgodnie z wnioskami z konsultacji społecznych oprócz zwartej zabudowy mieszkaniowej w obszarze rewitalizacji ujęto również budynek poprzemysłowy dawnej olejarni wraz z otaczającym terenem przy ul. Dębogórskiej (osiedle Golęcino-Gocław) oraz teren toru kolarskiego znajdujący się w obszarze osiedla Zawadzkiego-Klonowica.

Podobszary

Obszar rewitalizacji został podzielony na podobszary. Podział wynika z odmiennej specyfiki osiedli w granicach wskazanych do rewitalizacji, szczególnie ich funkcji i fizjonomii. Zróżnicowanie to będzie wpływać na konieczność ustalenia innych celów i projektów rewitalizacyjnych.

  • Podobszar I – osiedla: Międzyodrze-Wyspa Pucka (Wyspa Grodzka, Kępa Parnicka, część Wyspy Zielonej oraz Łasztowni) – w części niezamieszkałej według wskazanych granic, Centrum, Śródmieście Północ, Turzyn.
  • Podobszar II – osiedla: Drzetowo-Grabowo, Golęcino-Gocław, Skolwin, Stołczyn, Dąbie stare.
  • Podobszar III – Zawadzkiego-Klonowica.

Więcej TUTAJ.