„Nowa jakość dla Szczecina”: Diagnoza z trzema obszarami do rewitalizacji

Osiedla: Centrum, Śródmieście – Zachód i Turzyn zostały wskazane przez analityków jako priorytetowe w procesie rewitalizacji  Szczecina. Kolejnym etapem będą konsultacje z mieszkańcami.

Diagnoza  zostanie przedstawiona mieszkańcom podczas dwóch spotkań konsultacyjnych. Mieszkańcy, po zapoznaniu się przede wszystkim z zasięgiem terytorialnym i problemami tych obszarów będą mogli zaproponować działania, które ich zdaniem przyczynią się do poprawy jakości życia i atrakcyjności tej części miasta. Propozycje, na które czekamy ( np. animacje społeczne, spotkania dla mieszkańców, działania na rzecz rodzin, działalność kulturalna) powinny rozwiązywać problemy społeczne, gospodarcze i podnosić jakość życia mieszkańców wskazanych w diagnozie obszarów do rewitalizacji.

– Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń z rewitalizacją wiemy, że człowiek, jest podstawą tego procesu, dlatego chcemy położyć szczególny nacisk na angażowanie mieszkańców na każdym etapie prac – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta.  – Wskazanie centrum miasta jest dla nas jasnym sygnałem, że pomimo szeroko zakrojonych działań i zmian na tym obszarze obecni mieszkańcy wciąż borykają się z problemami, a pozostali, w tym przedsiębiorcy nie widzą w nim potencjału do życia i inwestowania.

Według diagnozy największym problemem obszarów do rewitalizacji jest spadek populacji (coraz więcej osób osiedla się na obrzeżach , lub poza miastem, co wyraźnie wpływa również na spadek atrakcyjności centrum miasta dla przedsiębiorców) na tym terenie, bezrobocie, duża liczba stwierdzonych przestępstw różnego rodzaju, czy tranzytowy charakter centrum miasta.

– Diagnoza nie jest jednoznaczna z tym, że na wskazanych w niej obszarach nie dzieje się nic – dodaje Daniel Wacinkiewicz. – Jest to jedynie sygnał dla miasta, że oprócz remontów kamienic, czy poprawy infrastruktury drogowej należy jeszcze bardziej pochylić się nad problemami ludzi, którzy mieszkają, lub w przyszłości wybiorą centrum miasta na miejsce swojego zamieszkania.

Od 2010 roku w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Szczecina zaplanowanych zostało ponad 100 działań rewitalizacyjnych, takich jak remonty kwartałów, programy społeczne, modernizacje i termomodernizacje budynków, czy remonty ulic. Z tego 42 zostały zakończone, kolejne są w realizacji lub w planie działań w najbliższe lata. 

Obecna diagnoza i aktualizacja LPR są kontynuacją działań rewitalizacyjnych prowadzonych na terenie Szczecina sukcesywnie od 2010 roku.

Propozycje mieszkańców mają szansę znaleźć się w projekcie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Prezentacja diagnozy opracowana na potrzeby aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023, odbędzie się:

– 9 sierpnia 2017 r. (środa) w godzinach od 17:00 do 20:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej „ProMedia” przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie; 

– 12 sierpnia 2017 r. (sobota) w godzinach od 12:00 do 15:00 w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie;

Do 8 września propozycje będą przyjmowane za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i https://wojskapolskiego.szczecin.eu/ i w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, w formie elektronicznej i papierowej poprzez:

1) przesłanie na adres: rewitalizacja@um.szczecin.pl,

2) wysłanie na adres: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

3) złożenie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 lub w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie,

4) złożenie podczas prezentacji w dniu 09 sierpnia 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej „ProMedia” przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie oraz w dniu 12 sierpnia 2017 r. w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie 

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

 

Więcej o konsultacjach:

http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116228.asp

Załączniki:

Diagnoza stanu istniejącego Miasta Szczecin

Formularz propozycji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do ujęcia w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!